Klaus L. Matefi: A betlehemi csillag és a Schemhamphoras titkai, avagy az emberi színjáték isteni forgatókönyve I.

2, Immánuel a zsidók MessiásaA Schemhamphoras kozmikus forrásainak és a hozzájuk utalható eseményeknek a tárgyalását nem időrendi sorrendben, hanem szándékosan a "végén" kezdem (72. az előbbi fejezetben prezentált listán), azaz a "végidőkkel", tehát a napjainkkal kapcsolatos dolgokkal. Ez abból a szempontból is így célszerű, mivelhogy ennek a hatásairól és hitelességéről a ma élő generációk maguk is meg tudnak győződni. A keresztény egyházak állásfoglalásai értelmében az Ószövetségben megjósolt Messiás, a kereszthalát halt Názáreti Jézus kellene legyen:

"Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni: Íme, egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuélnak nevezik el." (Ézsaiás 7,14) [1]

Csakhogy a Jelenések könyvében is van utalás erre a fiúgyermekre, aki már közöttünk él:

"Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához," (Jelenések könyve 12,5) [1]

Erre a gyermekre vártak közel 2500 éven át az Ószövetségben hívők, aki nem a szeretetet, megbocsátást szándékozik majd hírdetni, mint ahogy azt az Újszövetség megalkotói szerint Jézus tette 2000 évvel ezelőtt, hanem vaspálcával fogja majd irányítani a világ népeit a tervek szerint:

"Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját." (Jelenések könyve 19,15)
"hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket;" (Jelenések könyve 2,27) [1]

Aki ismeri a Jézusnak tulajdonított újszövetségi tanításokat, annak ezek a sorok joggal tűnnek idegenszerűnek és az említett tanításokkal összeegyeztethetetlennek. Az ószövetségi Zsoltárokban is találunk utalást ezzel kapcsolatosan:

"Isten és felkentje diadalmaskodik
Miért tombolnak a népek, milyen hiábavalóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen: Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket! A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket: Én kentem föl királyomat szent hegyemen, a Sionon! Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged! Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt!"
(Zsoltárok 2,1-9) [1]

Az itt felmerült keresztény elképzeléssel szemben a vallásos zsidó források joggal tiltakoznak [2], hiszen számukra az Ószövetség megalkotói a messianisztikus időkre nem beválthatatlan túlvilági jutalmakat ígértek, hanem evilági gazdagságot és hatalmat (Ézsiás 2,1-4; 11,1-12; 49,23; 49,26; 60,1-16; 61,5-6; 63,1-4; 66,10-13; Zsoltárok 2,1-9; Mikeás 4,1-4; 5,1-14; etc.). A Saul nevezetű rabbiból "apostollá" átlényegült Pál fel is hívja az Ószövetségben hívők figyelmét, hogy számukra még nem jött el akkoriban a várva várt megváltás:

"szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére." (Pál levele a zsidókhoz 4,9)
"Isten ígéretei változhatatlanok" (Pál levele a zsidókhoz 6,13) [1]

Ezek alapján felmerülhet annak a nem éppen alaptalan gyanúja, hogy Pál, aki korábban a Szanhedrin felkérésére legádázabb üldözője volt Jézus követőinek, esetleg ugyanennek a szervezetnek a megbízásából vált a Pál-féle kereszténység öntudatos megalapozójává... Véletlennek tekinthető-e az, hogy éppen a 2,9 négyzetkilóméter nagyságú "City of London"-ban (a nyugati pénzvilág első számú önálló központjában, aminek jelképe a sárkány) található például az 1694-ben létrehozott Bank of England-on kívül az a Szt. Pál katedrális is, aminek a homlokzatát a Saul "megtérését" ábrázoló dombormű díszíti?

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
City of London, St Paul´s Cathedral

Saul-nak ezt a "megtérését" több kutató vonja kétségbe nem kifejezetten indokolatlanul...

Az Isten (JHVH) felkentje, Immánuel értelemszerűen a Schemhamphoras kozmikus forrásai közül a leghatásosabbnak az égisze alatt kellett hogy inkarnálódjon, azaz megszülessen, tehát egy bizonyos kozmikus kereszt (kozmikus sárkány) kialakulásakor, amire a Jelenések könyve szintén tesz utalást:

"Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;" (Jelenések könyve 12,13) [1]

Rendkívül hálásak lehetünk az asztrológiában, kabbalah-ban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is jártas, zsidó származású Nostradamusnak (1503 - 1566), aki már a XVI. században felhívta az utókor figyelmét a keresendő kozmikus keresztre :

"L` an mil neuf cens nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy d` effrayeur," (Centurie X., LXXII.) (Les Propheties de M. Michel Nostradamus, Dont il y en a trois cens qui n`ont encore jamais été imprimées; A Lyon, 1566; S. 164)
"Ezerkilencszázkilencvenkilenc hetedik havában az égből megérkezik a rettegés nagy királya." (Centuriák X. 72.)

Ezen égi és egyben földi esemény idejét akkoriban még a Julianus naptár szerint adhatta csak meg, mivelhogy a napjainkban is érvényben lévő Gergely-naptár 1582-től van alkalmazásban:

1999.08.11. 12:09 UT (5759 elul újholdja - Rosh Chodesh)
Nap-Hold konjunkció:18,4°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:14,7°Vízöntő; -Mars quadrat:16,9°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:16,9°Bika (3,7°)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Saját kép

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Speyer Dom, Az ítélet keresztje

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
OTT, Georg: Legende von den lieben Heiligen Gottes (Regensburg, 1858) (S. 973)

Erről a kozmikus sárkányról (a Föld köré tekeredett kozmikus kígyóról) és ennek szellemi hatásáról állítja a Jelenések könyve, hogy ez maga az Ördög, a Sátán, aki tévútra vezeti az egész világot (12,9). Mégis ennek égisze alatt kellett megszülessen Immánuel, a Napbaöltözött Asszony (Apokaliptikus Asszony, Holdsarlós Madonna, Magyarok Nagyasszonya, a Mennyek Királynője, Fekete Madonna) gyermeke, aki JHVH legnegatívabb szellemi hatásának, Lucifernek (a "fényhozónak") - az inkarnációja (Jelenések könyve 12,13). Lucifer személye elválaszthatatlan Mihály arkangyaltól, ugyanis a Nap-Hold konjunkció; - Uránusz oppozíció; -Mars quadrat; -Szaturnusz oppozíció által determinált kozmikus kereszt a "mennyben" azonos Mihály arkangyallal, a Földön kifejtett hatása (szellemi hatása) pedig Luciferrel, a "bukott angyallal" (Lukács 10,18). A Napbaöltözött Asszonyt és a karjában ülő Immánuelt számtalan képzőművészeti alkotás próbálta már formába önteni, melyek közül néhány itt bemutatásra is kerül:

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Heidelberg (Baden-Württemberg)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Heidelberg (Baden-Württemberg)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Heidelberg (Baden-Württemberg)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg)

A bemutatott képek közül kettőben Immánuel kezében egy kereszt látható, amivel úgymond igyekszik legyőzi szellemi atyját, őrangyalát Lucifert, JHVH legnegatívabb szellemi aspektusát. Ez a megállapítás így elléggé nonszensznek tűnhet, de a keresztény műalkotások ezt hivatottak sugallni. Az utolsó képen, ami Schwäbisch Gmünd-ben a Marktptatz-on készült, a Napbaöltözött Asszony a fején koronát visel egy kereszttel a csúcsán, ami magától értetődően az 1999.08.11-én létrejött keresztet jelképezi.

Nostradamus Lucifert találóan a "rettegés nagy királyának" nevezi. A kozmikus kígyónak kozmikus sárkánnyá (Föld köré tekeredett kozmikus kígyó) történő átváltozásáról, metamorfózisáról ír Ézsaiás:

"Ne örüljetek annyira, filiszteusok, hogy összetört a titeket verő bot! Mert a kígyó gyökeréről vipera sarjad, és gyümölcse repülő sárkány lesz." (Ézsaiás 14,29) [1]

Káldi György (1573 - 1634) jezsuita szerzetes bibliafordításában a sárkány helyett baziliszkusz szerepel, ami az Ördög megtestesítője egy mesebeli kakasfejű sárkánygyík formájában:

"Ne örvendezz te egész Filistæa, hogy meg-törettetett a téged verőnek veszszeje mert a` kígyónak gyökeréből basiliskus származik, és a` magva a madárnak el-nyelője." [3]

A kozmikus sárkánynak és a keresztnek a szoros kapcsolatára tér ki könyvében az angol szabadkőműves és rózsakeresztes Hargrave Jenninigs (1817 - 1890):

"Az egész tematika tele van misztériumokkal ugyanúgy, mint a "kereszt" és a "sárkány" közötti kapcsolatok, amelyek minden hitvallás jelképe alatt és minden vallási épületben megtalálhatóak." (saját fordítás) [4]

Ámos erről a kifejezetten negatív hatású kozmikus eseményről eféleképpen vélekedik:

"Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos! Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg. Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!" (Ámos 5,18-20)
"És lészen azon a napon, azt mondja az Úr Isten: Lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal." (Ámos 8,9) [1]

A Magyarországon megjelenő ezotérikus Metamorfózis magazin ilyenformán számolt be az itt tárgyalt rendkívül ritka égi történésről:

"Megszámlálhatatlan napfogyatkozás volt már a világon. De aligha egy ilyen bolygókonstellációkkal mint a Mars, Vénusz, Jupiter, Uránusz, Szaturnusz, s az egész közvetlenül az ezredforduló előtt. Ez a napfogyatkozás egyedi! Ez fénylő nyomot fog hátrahagyni a lelkiség tudatában. Ez a napfogyatkozás a legnagyobb esélye az emberiségnek amit csak az utóbbi évezredekben kaphatott!" (4. old.)
""Jól figyeljetek! Amikor az ég elsötétül, a Nap pedig eltűnik, s rátok feketeség ereszkedik le - a végnapoknak lesz a kezdete. Ám ez a vég kezdete egyben az újjászületés jele. Az említett asztrológiai eseményig még van két erős évetek." Ebből a néhány mondatból mi megértettük azt, hogy 1999 augusztus 11-i napfogyatkozás, s az a sziszifuszi kereszt, ami ekkor az égbolton megjelenik, kezdőpontját jelenti annak az egész világot felforgató "valaminek", amit Végítéletnek nevezünk." (18. old.) [5]

JHVH-Kozmikus Krisztus hatalma, ereje, királysága az itt tárgyalt teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt által érte el a csúcspontját a Jelenések könyvének állítása értelmében:

"És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit Ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket."" (Jelenések könyve 12,9-10) [1]

"A sárkány leesése által kapott Krisztus uralmat, Isten pedig erőt és birodalmat." (201. old.) [6]

A Ó- és Újszövetségben találunk számos információt JHVH trónjáról, melyről a népeken uralkodik:

"Az Úr ott van szent templomában, az Úr akinek a trónja a mennyben van, lát a szemével, pillantása megvizsgálja az embereket." (Zsoltárok 11,4)
"Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik." (Zsoltárok 103,19)
"Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki úgy terelgeted Józsefet, mint egy nyájat! Te aki a kerúbokon trónolsz," (Zsoltárok 80,2)
"Uralkodik az Úr, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld!" (Zsoltárok 99,1)
"Seregek Ura, Izrael Istene, aki a kerúbokon trónolsz!" (Ézsaiás 37,16)
"A kerúbok: Isten dicsőségének hordozói Láttam, hogy négy kerék volt a kerúbok mellett: egy-egy kerék egy-egy kerúb mellett, és a kerekek ragyogó drágaköveknek látszottak. Mind a négy egyformának látszott: olyannak, mintha mindegyik kerék közepében egy másik kerék lett volna. Négy irányban tudtak menni, amikor jártak, és nem kellett megfordulniuk, amikor jártak, hanem amerre az első akart menni, arra ment a többi is; nem kellett megfordulniuk, amikor jártak. Egész testük és hátuk, kezeik és szárnyaik meg a kerekek körös-körül tele voltak szemekkel, mind a négynek a kereke. A kerekeket pedig valaki a fülem hallatára forgóknak nevezte. Négy arca volt mindegyiknek: az első kerúbarc volt, a második emberarc, a harmadik oroszlánarc, a negyedik pedig sasarc." (Ezékiel 10,9-14)
"A trón előtt mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló. A trónnál középen és a trón körül négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlény arca olyan volt, mint egy emberé, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény mindegyikének hat szárnya volt, körös-körül és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül, éjjel és nappal ezt mondták: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!" (Jelenések könyve 4,6-8) [1]

JHVH trónjával kapcsolatosan négy élőlény jött szóba, éspedig az oroszlán, bika, ember és a sas, amik azokra a zodiákus jegyekre céloznak, melyekben az 1999.08.11-i kozmikus kereszt is létrejött: Oroszlán, Bika, Vízöntő és a Skorpió. Az említett négy élőlény gyakran díszíti a keresztény szószékeket a négy evangélista attribútumaként és sok esetben azok szobrainak társaságában (lásd a weboldal kezdőlapját).

A katolikus templomokban JHVH-t gyakran Krisztus királyként, Pantokrátorként ábrázolják, nem ritkán szivárványon ülve, illetve az előbb tárgyalt élőlényekkel kőrbevéve:

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Colmar (Elzász) Collégiale St.-Martin

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
A speyeri dóm (Rheinland-Pfalz)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Sélestat (Elzász) Eglise Saint-Georges

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Koblenz (Rheinland-Pfalz) St. Kastor-Basilika

Ez a fajta kozmikus kereszt alakult ki akkor is, amikor úgymond Ábrahám megkísérelte feláldozni fiát, Izsákot JHVH-nak (Mózes I. 22,1-18), a következő alkalommal pedig amikor Izrael Istene szövetséget kötött a Tóra magyarázata értelmében Mózessel és Izraellel a Sínai-hegyen (Mózes II. 19,19). Az utóbbi esetben egy sófár hangja hallatszott, ami a zsidó legendák szerint annak a kosnak a bal szarvából készült, amelyet Ábrahám végülis Izsák helyett áldozott fel. Az említett kos jobb szarvából készült sófár viszont az ószövetségi Messiásnak, Immánuelnek úgymond az eljövetelét (születését) és egyben a "holtak feltámadását" is jelezte:

"Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az Úr. Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek! Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten." (Zsoltárok 47,6-9)
"Akkor ezt mondta nekem: Prófétálj a léleknek, prófétálj, emberfia, és mondd a léleknek: Így szól az én Uram, az Úr: A négy égtáj felől jöjj elő, lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek!" (Ezékiel 37,9)
"Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben." (Ézsaiás 27,13)
"És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig." (Máté evangéliuma 24,30-31)
"Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk." (Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4,16-17)
"Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk." (Pál első levele a korinthusiakhoz 15,52) [1]

Az itt tárgyalt keresztet és természetesen a Schemhamphoras összes kozmikus forrását felépítő öt égitest legutolsó alkalommal 1897.11.24-én, szerdán állt együtt a zodiákusban:

1897.11.24. 11:19 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:2,4°/2,4°/1,6°/3,2°Nyilas/29,5°Skorpió (3,7°)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)

Felmerülhet a kérdés, hogy milyen kihatással lehetett ez az együttállás a zsidó messiásvárásra? A fejezet következő részében az 1897-től napjainkig tartó időszak olyan fontosabb eseményeit igyekszem itt csokorba gyűjteni, melyek azt sejtetik, hogy kapcsolatban kellett legyenek közvetve vagy közvetlenül a zsidók messiásvárásával és a Messiásuk fellépésének előkészítésével. Kezdhetné az ember ezt akár az angol polgárháborúval (1642 - 1651), vagy az ezt követő időszakkal is, amikor Menasse ben Israel (1604 - 1657) Hollandiában élő rabbi unszolására Oliver Cromwell (1599 - 1658) lordprotektor I. Károly (1600 - 1649) angol király kivégzését (1949.01.30.) követően az 1290-ben elüldözött zsidóság számára engedélyezte a visszatérést 1655-ben [7], miután Menasse ben Israel beszédet mondott az angol parlamentben:

"A rabbi a Szentírásra hivatkozott, miszerint Isten előbb szétszórja Izrael népét a Föld négy szélére, majd onnan, a messiás eljövetelekor, egybegyűjti őket. "Zászlót emel a népek felé, és egybegyűjti Izrael eltaszítottjait, s visszahozza Juda szétszórtjait a Föld négy szárnya felől" (Jesája könyve, 11. fejezet 12. vers). Ám ha az angol parlament nem teszi lehetővé, hogy Angliában, az európai kontinens peremén, "az égbolt szélén" éljenek, hogyan teljesítheti ígéretét a Mindenható Isten? Elutasító magatartásával Cromwell és az angol parlament - így érvelt a rabbi - voltaképpen Isten tervét és a messiás eljövetelét akadályozza... Így tértek vissza a zsidók Anglia földjére." [7]

Menasse ben Israel rabbi tehát feltétlenül szükségesnek látta a zsidók visszatérését Angliába ahhoz, hogy a Messiásuk eljöhessen és a megváltásuk valóra válhasson napjainkban.

Ezután a rövid bevezető után rátérnék az említett események felsorolására:

• 1, Izrael megalapításának tervét 1897.08.29-31-én, a héber naptár szerint 5657 elul 1-3-án (1261 holdhónappal 1999.08.11-t megelőzően) a bázeli I. Cionista Világkongresszuson fogalmazták meg, "ha akarjátok, az álom valósággá válik" mottó jegyében, melyek a Pesten született Herzl Tivadar (1860 - 1904) szavai voltak. Ezen a kongresszuson hagyták jóvá Izrael himnuszát, a Ha-Tikva-t is. Herzl ott az alábbit jegyezte be naplójába: "Bázelben megalapítottam a zsidók országát" [8]. Ez a világ zsidóságának szempontjából magasan kiemelkedő esemény szűk három hónappal előzte meg az előbb bemutatott együttállást, viszont elul hónap újholdjakor tartották, ami esetleg szándékosan volt így, hiszen a 102 évvel későbbi 1999.08.11-e szintén elul hónap újholdjára esett és szerdai napra.

Erre az 1897.11.24-én Jeruzsálemben helyi idő szerint délben megvalósult együttállásra kellett célozzon az Ézsaiás nevével fémjelzett alábbi idézet:

"Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izráel szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszéledt leányait a föld négy széléről." (Ézsaiás 11,12) [1]

Halevy Donin (1928 - 1983) néhai amerikai ortodox rabbi az 1991-ben megjelent "To Be a Jew" ("Zsidónak lenni") című munkájában arra mutatott rá, hogy az I. Cionista Világkongresszusig, azaz a XIX. század végéig a zsidók nem törekedtek megalapítani független zsidó államot. Annak ellenére, hogy gyakran előfordultak hamis messianisztikus mozgalmak, melyek keretében kimutathatóak ugyan a független zsidó állam létrehozására irányuló egyéni törekvések, de ezek nem találtak komolyabb visszhangra a beavatott rabbik körében, ezért aztán meghiúsultak.

• 2, Herzl Tivadar három alkalommal (1898.10.18-án Konstantinápolyban, 28-án Jaffában és november 2-án Jeruzsálemben) kísérelte meg a Közel-Keletre és Palesztinába látogató II. Vilmos (1859 - 1941) német császárt (1888 - 1918) arra rábeszélni, hogy tegye lehetővé számukra a törökök által ellenőrzött Palesztina területén létrehozni a zsidó államot. Ezt a kérését nem támogatta Vilmos császár, de II. Abdulhamid (1842 - 1918) török szultán (1876 - 1909) és XIII. Leó (1810 - 1903) pápa (1878 - 1903) sem.

• 3, Izrael létrehozásának kivitelezésében oroszlánrésze volt Mayer Amschel Rothschild (1744 - 1812) unokájának, Lionel Walter Rothschild (1868 - 1937) bárónak, az angol zsidóság akkori vezetőjének. Arthur James Balfour (1848 - 1939) angol külügyminiszter (1916 - 1919) az 1917.11.02-én keltezett levelében Lionel Walter Rothschild-ot arról tájékoztatta, hogy az angol kormány maximálisan támogatja a cionista törekvéseket Izrael életrehívását illetően.

• 4, Az előző fejezetben már megemlített szabadkőműves Richard Nikolaus Graf von Coudenhove-Kalergi 1922-ben létrehozta a Páneurópai Uniót, ami egy jövendőbeli Európai Egyesült Államok létrejöttét vizionálta, amelyet Kalergi elképzelése szerint majd a fehér őslakosság és más kontinensekről bevándorolt sötétbőrű emberek keveredéséből létrejött új lakosság kellene alkossa, akik az óegyiptomiakhoz lennének hasonlatosak [9]. Az 1923-ban kiadott "Pan-Europa" című könyvében a Páneurópa mozgalom "szeretetet" és a "szellemet" jelképező zászlaján látható keresztet napkeresztnek titulálja, aminek égisze alatt kell majd Portugáliától Lengyelországig létrejöjjön a "béke" és "szabadság" világbirodalma [9]. Kalergi halálát követően 1972-től Habsburg Otto volt a szervezet vezetője, aminek 2011-ben történt halála vetett véget.

• 5, Még be se fejeződött a II. világháború, de Anthony Eden (1897 -1977) angol külügyminiszter 1945.03.21-én már a jövendőbeli "Európai Unióról" tartott értekezést, aminek éppen az Egyesült Királyság fordított hátat (Brexit) 2020.12.31-én...

A szabadkőműves Winston Churchill (1847 - 1965) angol miniszterelnök 1946.09.19-én javasolta Zürichben az Európai Egyesült Államok életrehívását. 1950-ben jelent meg Müchenben Walter Widler-nek a "Buch der Weissagungen" című könyve, melynek a 135. oldalán a következő figyelemfelkeltő két mondatot olvashatjuk:

"Die Europäer werden sich dagegen erheben, die "Vereinigten Staaten von Europa" gründen, dann wird der Antichrist geboren. Er wird Präsident der Vereinigten Staaten Europas und dann Weltkaiser."
"Az európaiak ellenezni fogják az "Európai Egyesült Államok" alapítását, akkor fog az Antikrisztus születni. Ő lesz az Európai Egyesült Államok elnöke, majd világcsászár."
(saját fordítás)

• 6, 1897.11.24-e és 1999.08.11-e közötti "félidőben", 1948.05.14-én (5708 ijjár 5-én) életre hívták Izraelt, aminek a mai napig a Tóra az alkotmánya [10]. Izrael teokratikus államformájára az is utal, hogy csak zsidók közti vallásos házasságkötés lehetséges ott, az egyház és az állam nincsen szétválasztva, az anyakönyvvezetés és a származás eldöntése is vallási kézben van David Ben Gurion (1886 - 1973) döntése nyomán. Izrael megalkotásához több millió palesztinnak kellett elhagynia szülőföldjét és otthonát abban reménykedve, hogy talán egyszer visszatérhetnek, amiről az izraeli hivatalos szervek hallani sem akarnak.

• 7, 50 évvel 1999.08.11-t megelőzően, 1949.08.10-én (5709 áv 15-én) tartotta meg az Európa-Parlament az első üllését a straßburgi egyetem halljában Winston Churchill részvételével [11].

• 8, Az Európa Tanács kulturális osztályának vezetője, a II. világháború után katolikus hitre áttért Paul Michel Gabriel Lévi (1910 - 2002) ötlete alapján 1955.12.08-án, "szeplőtelen fogantatás" ünnepén vált a Londonban 1949.05.05-én alapított Európa Tanács szimbólumává a Jelenések könyve 12,1-ben taglalt jelkép, nevezetesen a kék alapon elhelyezkedő 12 sárga színű pentagramma, ami a leírás szerint úgymond a "Napbaöltözött Asszony" koronája:

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
Ez a zászló a 10 eurón látható

• 9, Miután a II. Vatikáni Zsinat (1962.10.11. - 1965.12.08.) folyamán, 1964.11.13-án VI. Pál (1897 - 1978) pápa lemondott a földi hatalomnak, a tiarának a viseléséről, amit 1968.06.30-a óta Washington D.C.-ben, a Szeplőtelen fogantatás Bazilika kriptájában őriznek (a pápák azóta nem viselnek tiarát), a pápaság történetében első alkalommal látogatást tett Izraelben 1965.01.05-én, ahol Zalman Shazar (1889 - 1974) köztársasági elnökkel folytatott tanácskozást. A II. Vatikáni Zsinat 1965.10.28-án felmentette az Ószövetség népét a Názáreti Jézus kereszthalálának kollektív felelőssége alól a "Nostra Aetate" nyilatkozattal, amit Bécs érsekének, Dr. Franz König (1905 - 2004) bíborosnak a barátja, a katolikus hitre áttért és pappá lett Johannes Oesterreicher (1904 - 1993) készített és hozott nyilvánosságra.

• 10, A Közel-Keleten 1967.06.05-től - 10-ig tartó hatnapos háború izraeli győzelemmel végződött, aminek eredményeként az addig jordán fennhatóság alatt állt Siratófal (Kotel) izraeli ellenőrzés alá került, ahol azóta újra imádkozhatnak a zsidók messiásvárás céljából. Immánuel születése óta kifejezetten közkedvelt zarándokhellyé vált a pápák és politikusok számára ez a kultikus hely. II. János Pál (1920 - 2005) pápa 2000.03.26-án; XVI. Benedek (1927 -) pápa 2009.05.12-én; Ferenc (1936 -) pápa 2014.05.26-án látogatott oda, ahol mindegyikük a héber szokás szerint egy cédulára felírt vágyaikat a fal repedésébe rejtették, majd ezt követően áhítatosan imádkoztak. Az ismertebb személyek közül a sort a Dalai Láma (1935 -) nyitotta 1999.06.14-én, majd őt az országok vezető politikusainak egy része követte. 2015.07.17-e óta minden diplomáciai látogató programjába be van iktatva a Siratófal meglátogatása és ott az előbb említett messiásvárási rituál elvégzése [12].
Gershon Salomon 1967-ben hozta létre a "Temple Mount and Eretz Yisrael Faithful Movement" ortodox zsidó szervezetet, a Templomnak a Templom-hegyen történő felépítése érdekében.

• 11, Tudtommal a pápaság történetében első alkalommal, 1986.04.13-án lépte át pápa egy zsinagóga küszöbét, nevezetesen II. János Pál Rómában, ahol Olaszország főrabbijával, Elio Toaff (1915 - 2015) főrabbival találkozott.
(A Toaff név leginkább a főrabbi fia, Ariel Toaff (1942 -) izraeli-olasz történész professzor és rabbi által vált közismertté, ugyanis nyolc évi kutatómunkájának eredményeként 2007.02.08-án olasz nyelven megjelentette a "Pasque di sangue" ("Véres Húsvét") című tanulmányát, amiben azt állította, hogy a korábbi időkben egyes askenázi zsidók Peszáchkor használtak emberi vért rituális célokra. Hatalmas nemzetközi felháborodás és nyomás hatására visszovonta könyvét a rabbi, majd egy javított kiadást jelent meg ezt követően. Édesapja, Elio Toaff főrabbi fia könyvének megjelenését követően úgy nyilatkozott, hogy a Tóra az állatok vérének élvezetét tiltja, és kiszárított, porrá őrölt vért gyógyászati célokra alkalmaztak [13].

• 12, 1987-ben Jiszraél Ariel (1939 -) főrabbi vezetésével megalakult Jeruzsálemben a "Szentély Intézet" (Máchon Hámikdás, The Temple Institute), ami a Templom felépítését tűzte ki céljául. A templomi szertartásokhoz szükséges papi öltözékek, eszközök, berendezések, áldozati oltár, etc. elkészítése folyamatban van, illetve már el is készült. 2014-ben nemzetközi szinten pénzgyűjtés kezdődött a Templom felépítése érdekében [14].

• 13, A bécsi "HOSI" ("Homosexuelle Initiative Wien") szövetség az emberiség történetében tudtommal első alkalommal vetette fel nyilvánosan a homo-házasság ötletét [15]. Ezen a napon a Mars, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz planéták együttálltak a zodiákusban:

1988.02.22.
Mars-Szaturnusz-Uránusz-Neptunusz konjunkció:0,3°/0,7°/0,3°/9,6°Bak (0,4°/9,3°)

Az első három negatív hatásúnak tartott bolygó, melyek a Schemhamphoras kozmikus forrásainak is alkotórészei, a prágai Löw rabbi Gólemjének megalkotásában is szerepet játszott, de erről részletesebben az ezzel kapcsolatos fejezetben olvashatunk majd.

• 14, Az 1989-ben megkezdődött látványos átalakulás feltételezhetően az 1999.08.11-t megelőző utolsó Schemhamphoras kozmikus forrásához volt időzítve. Alois Mock (1934 - 2017) osztrák, és Horn Gyula (1932 - 2013) magyar külügyminiszter ünnepélyes keretek közt 1989.06.27-én jelképesen átvágták a vasfüggöny szögesdrót kerítését, majd augusztus 19-én Habsburg Ottó és Pozsgai Imre (1933 - 2016) államminiszter a "Páneurópai Picknik" szervezésében rövid időre megnyitották Sopronpusztán az osztrák-magyar határt, ahol keletnémet polgárok százainak sikerült átjutnia Ausztriába. Aznap a Hold, Vénusz, Jupiter, Szatrurnusz, Uránusz és Neptunusz planéták egy kozmikus keresztet alkottak a zodiákusban, aminek nem volt köze a Schemhamphoras-hoz:

1989.08.19. 17:20 UT (szombat)
Hold-Vénusz oppozíció:2°Kos/Mérleg; -Jupiter quadrat:3,8°Rák; -Szaturnusz-Uránusz-Neptunusz oppozíció:7,7°/1,5°/9,9°Bak (8,4°)

Dietrich Genscher (1927 - 2016) nyugatnémet külügyminiszter 1989.09.30-án, a héber naptár szerinti 5750. zsidó újév (Ros Hásáná) napján engedélyezte a prágai nagykövetségen tartózkodó közel 4000 keletnémet menekültnek, hogy kiutazzanak az NSZK-ba:

"Wir sind zu ihnen gekommen um ihnen mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise möglich geworden ist"

1989.09.29. 23:47 +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold-Mars konjunkció:6,7°Mérleg; -Szaturnusz-Uránusz-Neptunusz quadrat:7,6°/1,5°/9,6°Bak; -Jupiter oppozíció:9,5°Rák (6,1°/8,1°)

Ekkor kezdődött a 115. jovél (minden 50.), aminek a lényege az Ezsdrás által megalkotott Tórában (Mózes III. 25,8-11) rejlik. Az előző jovélt a II. világháború kezdete után két héttel ünnepelték az érdekeltek.

• 15, George H. W. Bush (1924 - 2018) amerikai elnök, a "Koponya és csontok" ("Skull and Bones") illuminátus titkos társaság tagja 1990.09.11-én bejelentette az "Új Világrend" ("New World Order" - "Novus ordo seclorum") megvalósításának elhatározását. Menáchem Mendel Schneerson (1897* - 1994) rabbi, a Brooklyn-ban székelő Chábád Lubavics haszid mozgalom rebbéje 1986-tól vasárnaponként rengeteg látogatót fogadott, akiket minden esetben egy-egy ropogós 1 dollárossal ("Sunday Dollars") jutalmazott meg, amivel feltételezhetően a Messiásuk eljövetelének közelségére szándékozta felhívni a figyelmüket:

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)

Benjamin Netanjahu (1949 -) izraeli miniszterelnök több alkalommal is ellátogatott a Chábád Lubavics főhadiszállására (Brooklyn, Eastern Parkway 770), ahol minden esetben az említett 1 dollárossal ajándékozta meg a lubavicsi rebbe [16]. Több rabbi véleménye értelmében Benjamin Netanjahu fogja majd a Messiásuknak, Immánuelnek a kormánypálcát átnyújtani. Erre az eseményre legkorábban 2022.08.12. (5782 áv 15) környékén kerülhetett volna sor, de ez 2032.06.08-val bezárólag megvalósulhat még. Az előbbi dátum mellett az szólhatott volna, hogy egyes zsidó források, például a Babiloni Talmud is [17] áv 15-t (Tu B´Av) gondolják a "majdani megváltás ünnepének".

Menáchem Mendel Schneerson-t a követői és rajongói a várva várt Messiásnak tartották, ebből arra lehet esetleg következtetni, hogy a Schemhamphoras korábban megadott együttállása (1897.11.24.) alkalmával láthatta meg a napvilágot. Személyével a későbbiekben részletesebben foglalkozik majd egy fejezet a III. kötetben.

• 16, 1991.12.26-án felbomlott az a Szovjetúnió, amit Vlagyimir Iljics Uljanov (Lenin; 1870 - 1924), Lev Davidovics Trockij (1879 - 1940), Lew Borissowitsch Kamenew (1883 - 1936), Joszif Visszarionovics Sztálin (1878 -1953), etc. hívtak életre, az orosz uralkodónak, II. Miklós (1868 - 1918.07.17.) orosz cárnak és családjának kivégzése árán. Az 1979 márciusában, Tel-Aviv-ban német nyelven havonta megjelent "Die Stimme" a 7-8. oldalon Nostradamus jövendöléseivel foglalkozik, nevezetesen azt állítja 1979 márciusában(!), hogy a szovjet kommunista rendszer 1990-ben vagy 1991-ben meg fog szünni:

"Im Vers 6,74 schrieb Nostradamus: "Die Verbannte wird wieder zur Herrschaft gelangen. Ihre Feinde werden als Verschworene angesehen. Mehr als je wird ihre Zeit triumphieren. 73 (Jahre) werden nur allzusehen im Zeichen des Todes stehen." Da der Kommunismus in Russland im November 1917 zur Herrschaft gelangte und der Seher ihm 73 Jahre eines blutigen Regimes prophezeite., würde seine Zeit um 1990/1991 abgelaufen sein."

• 17, II. János Pál pápa 1993.09.21-én a vatikáni Castel Gandolfo-ban tanácskozást folytatott Izrael askenázi főrabbijával, Israel Meir Lau-val (1937 -).

• 18, II. János Pál pápa 1996 nyarán Berlinben azt hangsúlyozta, hogy Európa a JHVH-val való találkozás felé halad [18].

• 19, Gershon Salomon 1998.10.18-án (5759 tisri 28-án) a "Temple Mount and Eretz Yisrael Faithful Movement" ortodox zsidó szervezet tagjainak kíséretében, izraeli zászlókat lengetve és sófárt fújva megpróbált behatolni a Templom-hegyre, mivelhogy szerintük elérkezett a Templom felépítésének ideje.

• 20, A Szlovákiában született Natália de Lemeny Makedonová (1950 - 1998) az általa 1998-ban kiadott "Večné zákony" ("Örök törvények") című háromkötetes könyvében azt állította, hogy az ószövetségi messianisztikus elképzelések Messiása, Immánuel egy szlovák asszony gyermekeként 1998 novemberében jön a világra. Az írónő a könyvben közöltekkel kapcsolatosan 1998.07.30-án Pozsonyban tartott egy sajtóértekezletet, majd még ennek az évnek december 4-i napján autóbaleset áldozatává vált... Az általa közölt információk nem helyesek, hiszen Immánuel születése 1999.08.11-én valósult meg, testi fogantatása viszont valóban 1998 novemberében (~1998.11.18-án).

• 21, 1998.12.13-án (5759 kislev 24-én) első alkalommal gyújtottak hanuka-gyertyát a nyolc napig tartó Chanuka ünnep kezdetén Budapesten a Nyugati téren a Chabad Lubavics haszid zsidó közösség szervezésében [19]. Az arra járókat nyolc napon keresztül zenével és tánccal fogadták a szervezők. Ennek az újkeletű akciónak és határtalan örömnek csak egyetlen logikus magyarázata lehet, éspedig, hogy ekkor már Immánuel egy hónapos magzatként megkezdte földi életét.

• 22, Az 1998.06.01-én megalakult Európai Központi Bank (EKB - ami a FED mintájára magánbankárok tulajdona) 1999 január elsejére időzítette az Európai Unió fizetőeszközének megszületését, az eurót:

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)
10 euró

• 23, Németországban, Hamburgban 1999.05.06-án házasodtak össze első alkalommal azonos nemű egyének, de ekkor még jogi kötelezettségektől mentesen [20].

• 24, 1999 augusztus elején a színaranynak az árfolyama a korábbi időszakhoz képest egy mélypontot ért el (253,5 - 258 dollár), majd ezt követően több mint hatszorosára emelkedett az értéke. Az arany árát 1919.09.12. óta Londonban egy Rothschild-Bankban állapítják meg.

• 25, Az évszázadokkal korábban már Nostradamus által előre jelzett kozmikus esemény 1999 augusztus 11-én megvalósult. Erre a napra időzítették Potsdamban a II. világháború óta Németországban első alkalommal építésre kerülő Rabbiképző Intézet (Abraham Geiger Kolleg) alapkövének lerakását, Dr. Walter Jacob (1930 -) főrabbi vezetésével [21]. Rómában II. János Pál pápa egy helikopterben ülve követte figyelemmel a napfogyatkozás árnyékának elhaladását. A családommal a Bakonyban éltem át ezt a hétköznapinak egyáltalán nem nevezhető és tekinthető égi eseményt. A mai napig megőriztem az általunk akkor viselt napszemüvegeket:

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)

A teljes napfogyatkozás árnyékának centruma az európai szárazföldet a normandiai tengerparton fekvő Dozulé (é.sz.: 49°13´57˝, ny.h.: 0°02´31˝) nevű helyiségnél érte el. Egy 1984-ben német nyelven is megjelent francia kiadvány ("Dozulé-Botschaft Christi, Einzig und endgültig - Das Glorreiche Kreuz - Zeichen des Menschensohnes" - "Dozulé-Krisztus üzenete, egyedüli és végérvényes - A dicsőséges kereszt - Az Emberfiának a jele") Dozulé-t tekintette ennek a kozmikus misztériumnak központjául:

"Ez a kereszt uralkodik a világon, és a világ ezt nem sejti, vagy nem ismeri, vagy elfelejtette. És mégis ez az egyetlen reményük." (10. old.)
"Mondd a papnak, hogy ez a dicsőséges kereszt, ami ezen a helyen kell felállítódjon, Jeruzsálemmel azonos kell legyen." (12. old.) (saját fordítás) [22]

A napfogyatkozást követően több kisebb és nagyobb keresztet állítottak fel Dozulé-ben, ennek ellenére nem ez a helyiség játszott kiemelkedő szerepet ebben a kozmikus misztériumban, sokkal inkább a Bakonyban található Kab-hegy (é.sz.: 47°2´51˝, ny.h.: 17°38´58˝) és annak környezete. A teljes napfogyatkozás árnyékának középvonala helyi idő szerint 6 másodperccel 12 óra után, délben érte el a hegyet:

10:49:30 UT = 11:49:30 CET/MEZ = 12:49:30 CEST/MESZ = 12:00:06 Helyi idő

Az árnyék haladási sebessége északnyugattól délkeleti irányba hozzávetőlegesen 710 m/s volt, ebből adódóan helyi idő szerint pont délben még körülbelül 4 kilométerre északnyugatabbra volt megfigyelhető, mégpedig a közel 2000 lélekszámú Úrkútnál. Itt ért földet "Úr kútjánál" az úgynevezett "mennyei Jeruzsálem":

"És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak." (Jelenések könyve 21,2-4)
"Azon a napon - így szól az én Uram, az Úr - naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal." (Ámósz 8,9) [1]

Korábban (lásd: 16,) idéztem már az 1979 márciusában, Tel-Aviv-ban német nyelven havonta megjelent "Die Stimme" 7-8. oldaláról, Nostradamus jövendöléseivel kapcsolatosan. Az 1999.08.11-i kozmikus eseményekre is kitér természetesen, de a véleménye szerint ekkor egy francia uralkodó, Európa királya, a Világ vezetője kellett megszülessen Normandiában, aki a "Jupiter jegyében" jött a világra:

"Entscheidend für die weitere Entwicklung wird ein französischer Herrscher sein, der laut dem Vorvort (Présages) zum 2. Teil der Centurien (8-12, 10,72) am 11.8.1999 in Armorika (eine alte Bezeichung für die Bretagne und die Normandie) geboren wird. Diesen Herrscher Frankreichs charakterisiert Nostradamus mit vielen schmückenden Beinamen, wie Der grosse König, Der König von Blois, Der grosse Heinrich, der Halbmondbesieger, König und Heerführer zu gleich, der Sieger, Der Führer der Welt, Der König von Europa, Feuriger Schutzschild, Der grosse Jovialist (unter dem Zeichen des Jupiter geboren), der grosse Herkules. Unter ihm erhebt sich Frankreich nach einer schweren Niederlage zu einem Glanz."

• 26, 1999 augusztusában Izraelben, a Negev-sivatagban felépítették a "frigysátor" másolatát.

• 27, 1999 decemberében Izrael két főrabbija, Israel Meir Lau (1937 -) askenázi és Elijahu Bakshi-Doron (1941 - 2020) szefárd főrabbi nyílt levélben szólaltak fel a keresztény zsidómisszió megszüntetése érdekében [23].

• 28, A pápaság történetében első alkalommal tett látogatást római pápa a Siratófalnál, II. János Pál személyében, ahol a zsidó hagyományok szerint a Messiásuk eljöveteléért fohászkodnak. A pápa egy papírlapra írt vágyait a fal repedéseibe rejtette, majd ezt követően átszellemülve imádkozott. Ennek alkalmából jelent meg egy izraeli vallásos weblapon kicsit ünneprontó jelleggel Rav Dov Begon rabbinak tolmácsolásában a középkor legnagyobb talmudtudósának, Maimonidesnek (1135/1138 - 1204) néhány gondolata:

"5760 II. Adar 18. 2000 március 25.
Gondolat a pápa látogatásához
Moscheh ben Maimon (Maimonides) rabbi, minden idők egyik legnagyobb zsidó bölcse elmagyarázta a levezetésében a kereszténység végét, hogy a keresztények egy napon rá fognak jönni és felismerik, hogyan lettek az ősatyáik és prófétáik által becsapva.
És akkor amikor a Messiás Király valóban életre fog kelni, sikeresen felemelkedik és kiemelkedik, mindannyian azonnal vissza fognak fordulni és tudni fogják, hogy ők csak az apáik hazugságait örökölték, és a prófétáik és elődeik félrevezették őket""
(saját fordítás) [24]

• 29, 2000 április 19-én Peszách ünnep alkalmából bárányt áldoztak Jeruzsálemben a "The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement" szervezésében Mózes II. 12,1-14 jegyében [25].

• 30, Ariel Sharon (1928 - 2014) és kísérete 2000 szeptember 28-án (5760 elul 28-án) demonstratív módon látogatást tett a Templom-hegyen, ami a zsidók számára vallási meggondolásból tiltott volt. Ennek hatására kirobbant a palesztin felkelés (II. intifádá - Al-Aqsa-intifádá), ami 2005.02.08-ig tartott.

• 31, Simón Peresz (1923 - 2016) néhai izraeli miniszterelnök és államelnök azzal az ötlettel állt elő, hogy Jeruzsálem legyen a világ fővárosa [26].

• 32, Jichák Kaduri (1898 - 2006) kabbalista rabbi 2003.11.04-én azt hangoztatta, hogy személyesen volt szerencséje találkoznia a Messiással. Azt is hozzátette, hogy a Messiás közeli fellépéséig a keresztények és a muszlimok egymás ellen fognak harcolni. Két évvel később azt hangsúlyozta, hogy a Messiás csak Ariel Sharon halálát követő időkben fog nyilvánosan megjelenni [27].

• 33, 2004 októberében, közel 1600 év elteltével ismét megalakult a Szanhedrin [28], ami alapfeltétele a Messiás fellépése előkészítésének [29].

• 34, 2008-ban peszáchi bárányt áldozott Istenüknek a Templom-hegyi csoport a Siratófal közelében [30].

• 35, XVI. Benedek (1927 -) pápa elődje mintájára 2009.05.12-én a Siratófalnál percekig imádkozott, majd egy papírlapra felírt vágyait a fal repedésébe rejtette az ottani szokásokhoz híven.

• 36, 2009.05.12-én a jeruzsálemi Nagyzsinagógában felelevenítette XVI. Benedek pápa a zsidósággal szemben korábban érvényben lévő "istengyilkosság" vádjának II. Vatikáni Zsinaton történt megszüntetését és ígéretett tett Amar Shlomo Moshe (1948 -) szefárd és Jona Metzger (1953 -) askenázi főrabbiknak, hogy végérvényesen felhagy a katolikus egyház a zsidóság hittérítésével.

• 37, A katolikus egyház 111. pápája, XVI. Benedek 2013.02.28-án lemondott egyházi hivataláról. Armaghi Malakiás püspök (1094 - 1148) jóslata (akcióterve?) értelmében II. Celesztin (1085 - 1144) pápa trónra lépését (1143.09.26.) követően még 112 pápája lesz Vatikánnak. A 2013.03.13-án megválasztott jezsuita Ferenc pápa (1936 -) a 112., és amennyiben Malakiás "előrelátása" hitelesnek bizonyul, akkor Ferenc pápa kellene legyen az utolsó katolikus pápa. Ez tulajdonképpen szinkronban van teljes egészében Maimonides-nek a véleményével, miszerint a kereszténység és az iszlám az ószövetségi Messiásnak, Immánuelnek az eljövetelét volt hivatott előkészíteni [31].
II. János Pálnak az "Átlépni a remény küszöbén" című könyve egy ószövetségi idézettel (Zsoltárok 111,10) és a Sion titkos szervezet oszlopos tagjának, André Malraux-nak egy mondatával fejeződik be:

"André Malraux-nak bizonnyára igaza volt, amikor azt állította, hogy a XXI. század vagy a vallás százada lesz, vagy egyáltalán nem létezik." (256. old.) [32]

Malraux eredeti mondata így hanzott: "Le XXI-ème siècle sera religieux ou ne sera pas.", azaz "A XXI. század vallásos lesz, vagy nem lesz.".
Felmerülhet az olvasóban a jogos kérdés, hogy milyen vallásosság jöhet majd szóba, amikor a pápaság fennállása reálisan legfeljebb 2022-ig képzelhető el, ugyanis ekkor Ferenc pápa már 83 éves lesz, Immánuel fellépése pedig ennek az évnek augusztusában várható?...

• 38, 2020 január 31-vel kilépett Nagy-Britannia az Európai Unióból (Brexit) annak ellenére, hogy vezetőik a legerélyesebb szószólói volt ennek létrehozásában. Nagy-Britannia az európai közös fizetőeszköz (euró) bevezetésében és alkalmazásában sem vette ki a részét, így jelenleg is az angol font van náluk forgalomban. Különleges szerepükre már Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi is felhívta a figyelmet a "Praktischer Idealismus" című könyvében.

• 39, 2020 januárjában amerikai atomkutatók a "Végítélet óráját" ("Doomsday Clock"-ot) 100 másodperccel 12 óra elé állították be. 1991-ben még 17 perccel 12 előtt, 2018 és 2019-ben viszont már két perccel 12 előtt állt a mutatója. A két adatból kalkulálva a 12 órát 2022-re, vagy 2023-ra érné el a mutató...

• 40, Az Egészségügyi Világszervezet ("World Health Organization" - WHO) 2020.03.11-én (5780. adar 15. Susán-purim) bejelentette a koronavírus világjárványt, a COVID-19-pandémiát [33]. A kínai Wuhan-ban a mai napig tisztázatlan okokból 2019 decemberében kitört járványt megelőzően Bill Gates (1955 -) és a "Világgazdasági Fórum" ("World Economic Forum" - WEF; "Weltwirtschaftsforum" ) védnöksége alatt 2019.10.18-án New York-ban egy pandémia-gyakorlatot (Event 201) tartottak [34], ahol arról is szó volt, hogy egy eljövendő világjárvány folyamán a kormányoknak kiemelt feladata kell majd legyen többek között a világjárvánnyal kapcsolatban felmerülő dezinformációk elleni fellépés:

"The Event 201 pandemic exercise, conducted on October 18, 2019, vividly demonstrated a number of these important gaps in pandemic preparedness as well as some of the elements of the solutions between the public and private sectors that will be needed to fill them. The Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, and Bill & Melinda Gates Foundation jointly propose the following:
7. Governments and the private sector should assign a greater priority to developing methods to combat mis- and disinformation prior to the next pandemic response. Governments will need to partner with traditional and social media companies to research and develop nimble approaches to countering misinformation. This will require developing the ability to flood media with fast, accurate, and consistent information." [34 - c,]

Amnon Yitzchak (1953 -) izraeli szefárd ortodox rabbi Bill Gates-et tette felelőssé a koronavírusért, ugyanis szerinte az "Agenda 21" [35] keretein belül a Föld lakosságát akarja ezzel alaposan megritkítani:

"Ende 2019 veröffentlichte er bereits Videos über die Pandemiegefahr und Corona. Für den Virus macht er Bill Gates verantwortlich, der damit gemäß Agenda 21 die Weltbevölkerung dezimieren will. "Bill will mit der Impfung gegen Corona einen Milliardenumsatz machen", unterstrich Rabbi Itzchak. Daher lehnt der Rabbi jegliche Impfstoffe ab, denn diese seien Teil der Verschwörung, in deren Rahmen Bio-Mikrochips in menschliche Körper injiziert werden sollen, als Teil einer neuen Weltordnung und einer Verschwörung der Freimaurer." [36].

Ézsaiástól az alábbiakat olvashatjuk az "Isten ítélettel" kapcsolatosan:

"Eredj, népem, menj be a szobádba, és zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja! Mert jön már lakóhelyéről az Úr, hogy megfizessen bűneiért a föld lakóinak." (Ézsaiás 26,20-21) [1]

• 41, 2022-re jósolta Hassan Rahimpour Azghadi iráni politikus és Ahmed Yassin palesztin sejk Izrael megsemmisítését [37].

• 42, Egyre több izraeli rabbi hangoztatja a Messiás közeli fellépését [38].

A Messiás eljövetele idejének kiszámítását szigorúan tiltja az átlagemberek számára a Talmud:

"R. Šemuél b. Nahmani erwiderte im Namen R. Jonathans: Es schwinde (*366) der Geist derjenigen, die das Ende (*Der Zersteuung Jisraéls; oft in derselben Bedeutung wie Erlösung) berechnen wollen;" [39]
"Šemuél b. Nahmani rabbi megismételte Jonathan rabbi nevében: Tünjön el (*366) azoknak a lelke. akik a végét (szétszóratás, megváltás) ki akarják számolni;" (saját fordítás)

Maimonides "A bírák könyvében" fulladásos halált kíván a bölcsek nevében mindazoknak, akik a megváltás időpontját igyekeznek megfejteni, feltárni, és azt javasolja az embereknek, hogy jobban teszik, ha azokban a magyarázatokban hisznek, amiket számukra hozzáférhetővé tesznek a beavatottak. [40]

Tételezzük fel, hogy az ószövetségi messianisztikus elképzelések Messiásának, a jelenleg 21 éves Immánuelnek a fellépését a beavatottak valóban 2022-re tervezik. A közvetlenül előttünk álló három évben négy alkalommal (!) jön majd létre a Schemhamphoras egy-egy kozmikus forrása:

2021.01.28. 19:16 UT (csütörtök)
Nap-Jupiter-Szaturnusz konjunkció:9,1°/9,3°/4,9°Vízöntő; -Hold oppozíció:9,1°Oroszlán; -Mars-Uránusz quadrat:10,9°/6,8°Bika (6°)

2021.11.04. 21:15 UT (csütörtök)
Nap-Hold-Mars konjunkció:12,7°/12,7°/3,6°Skorpió; -Uránusz oppozíció:12,8°Bika; -Szaturnusz quadrat:7,4°Vízöntő (9,2°)

2022.08.12. 01:36 UT (péntek)
Nap-Hold opozíció:19,4°Oroszlán/Vízöntő; -Szaturnusz konjunkció:22,1°Vízöntő; -Mars-Uránusz quadrat:25°/18,9°Bika (6,1°)

2023.11.13. 09:27 UT (hétfő)
Nap-Hold-Mars konjunkció:20,7°/20,7°/22,2°Skorpió; -Uránusz oppozíció:21,1°Bika; -Szaturnusz quadrat:0,6°Halak (9,9°)

Henry Alfred Kissinger (1923 -) volt amerikai külügyminszter a New York-ban megjelenő napilapban, a "The Wall Street Journal"-ban 2020.04.03-án jelentetett meg egy cikket, "The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order" ("A koronavírus -járvány örökre megváltoztatja a világrendet") címmel.

Immánuel fellépését hivatott feltételezhetően szintén előkészíteni a svájci Davos-ban 2021 januárjára a "globális elit" által beütemezett "The Great Reset", azaz "A nagy újrakezdés" nevet viselő új világrend kihirdetése [41], ami Korona-vírus utáni időkre koncentrál. Ezt Károly, Wales hercege (1948- ) és Klaus Martin Schwab (1938 -), a "Világgazdasági Fórum" alapítója és elnöke jelezte előre. Szerintük a Korona-vírus által globálisan előállt drámai állapot kifejezetten alkalmas egy általános, mélyreható, radikális, gyökeres és természetesen globális változáshoz. Bill Gates személyesen részt szokott venni a "Világgazdasági Fórum" évenként január végén megtartott ülésein. A 2021. évre betervezett "The Great Reset" startja nincsen kizárva, hogy éppen 2021.01.28-án, csütörtökön veszi majd kezdetét, ami a fent bemutatott konstellációk közül az elsővel esik majd egy napra.

A Németorszában született Henry (Heinz) Alfred Kissinger (1923 -) volt amerikai külügyminszter védnöksége és támogatása alatt álló Klaus Schwab 1992-ben hívta életre a "Global Leaders of Tomorrow"-t (2003-tól "Forum of Young Global Leaders") abból a célból, hogy terveit a fiatal alapító és későbbi tagokból kikerülő jövendő politikusai megvalósítsák. Ezek között található többek között David de Rothschild (1978 -), a Rothschild bankdinasztia londoni ágának leszármazottja; Bill Gates (1955 -) amerikai milliárdos; Mark Zuckerberg (1984 -), aki a Facebook közösségi oldalt és a "Breaktrough Energy Coalition"-t hívta életre Bill Gates támogatásával; Emmanuel Macron (1977 -), aki 2017.05.14-e óta Franciaország államfője; Nicolas Sarkozy (1955 -), volt francia államelnök; Tony Blair (1953 -), az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke; Gordon Brown (1951 -), az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke; José Maria Aznar (1953 -), Spanyolország volt miniszterelnöke; Jean-Claude Juncker (1954 -), Luxemburg volt miniszterelnöke, az Európai Bizottság volt elnöke; José Manuel Barroso (1956 -), Portugália volt miniszterelnöke, az Európai Bizottság volt elnöke; Sebastian Kurz (1986 -), aki 2017.12.18-a óta Ausztria kancellárja; Angela Merkel (1954 -), Németország kancellárja; Guido Westerwelle (1961 -2016), Németország volt külügyminisztere és alkancellárja; Jens Spahn (1980 -), aki 2018.03.14-e óta Németország egészségügyi minisztere; Cem Özdemir (1965 -), a németországi Szövetség 90/Zöldek (Bündnis 90/Die Grünen) pártnak az elnöke; Annalena Baerbock (1980 -), a németországi Szövetség 90/Zöldek (Bündnis 90/Die Grünen) pártnak a kancellárjelöltje; Orbán Viktor (1963 -), Magyarország miniszterelnöke; Járóka Lívia (1974 -), aki 2019.07.03-a óta az Európai Parlament egyik alelnöke a FIDESZ EP-i képviselőjeként, Bokros Lajos (1954 -), Magyarország volt pénzügyminisztere.

A bemutatott konstellációk közül a 2022.08.12-én kialakult T-kereszt jöhet leginkább számításba már csak azért is, mivelhogy korábban (lásd: 15,) is említés történ arra nézve, hogy a zsidók egy része, és nem utolsósorban a Babiloni Talmud is áv 15-re tette az Ószövetségben hívők megváltásának jövendőbeli ünnepét. Mivel a XXI. század folyamán még létrejövő Schemhamphoras kozmikus forrásainak egyike se lesz kapcsolatban áv hónap 15-vel, ennek következtében ez az égi konstelláció jöhet szóba:

2022.08.12. 01:36 UT (péntek, 5782 áv 15.)
Nap-Hold opozíció:19,4°Oroszlán/Vízöntő; -Szaturnusz konjunkció:22,1°Vízöntő; -Mars-Uránusz quadrat:25°/18,9°Bika (6,1°)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)

A Babiloni Talmudban olvashatjuk áv 15-vel kapcsolatosan:

"Izraelnek nincsen vidámabb ünnepe, mint áv 15-e és jom kippur." (Baba Bathra 121a) (saját fordítás)
"Biráa Úla mondta Eleázars rabbi nevében: A Szent, legyen dicsőített, egyszer az Édenkertben egy körtáncot szervez a jámboroknak (*istenfélőknek), ő fog azonban középen ülni, és mindegyik ujjal fog rámutatni, ez azt jelenti (Jes. 25,9): azon a napon az ember mondani fogja: Ott van a mi Istenünk, akitől reméltük, hogy segíteni fog nekünk; ez az Úr, akit reméltünk! Örüljünk és legyünk vidámak a segítsége miatt." (Taánith 31a) (saját fordítás) [17]

A fenti idézetben leírtak jövőidőben lettek megfogalmazva áv 15-vel kapcsolatosan, amikor JHVH a benne hívőknek a remélt segítséget, a megváltásukat véghezvitte. Ennek köszönhető tehát az ezzel az ünneppel kapcsolatos öröm és vidámság. Az ószövetségi megváltás (geula) az elképzelések szerint hasonlóan fog véghezmenni, mint az Ezsdrás által megalkotott Tórában olvasható egyiptomi kivonulás [42] azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben az egész emberiséget érinteni fogja értelemszerűen ennek következménye. A tíz csapás részletei: Nílus vize vérré változott (Mózes II. 7,20), békák lepték el Egyiptomot (Mózes II. 8,2), szúnyog invázió (Mózes II. 8,13), bögöly invázió (Mózes II. 8,20), dögvész (Mózes II. 9,6), hólyagos fekély (Mózes II. 9,10), jégeső (Mózes II. 9,23), sáskajárás (Mózes II. 10,13), háromnapos sötétség (Mózes II. 10,22) és Egyiptom elsőszülött fiainak megölése (Mózes II. 12,29).

Amit napjainkban globális katasztrófaként könyvelhetünk már el, az a mai napig kideríttetlen okokból kialakult koronavírus világjárvány, ami egy globálisan megszervezett és többségében mRNA védőoltással párosul, melynek esetleges távlati mellék-, utóhatásai ismeretlenek kellő kutatások lefolytatásának hiányában.

A zsidó felfogás szerint a Messiás a számára előkészített világra születik és a számára előkészített helyzetben fog majd fellépni, aminek alapfeltétele a benne hívők ezirányú aktív igyekezete, ami logikus és magától értetődő, hiszen "egy fecske nem csinál nyarat":

"A fogadására előkészített világra születik azután a Messiás." [43]
"Messiáshitünk aktív cselekvésre késztet: nem csupán várnunk kell őt, de eljöveteléért erőnkhöz képest mindent meg is kell tennünk." [44]
"Amikor a messiás elérkezik, annyira jó lesz az életünk, hogy a száműzetés hosszú évei csupán rövid pillanatoknak tetszenek majd a szemünkben.
A zsidó nép egyik feladata a végső megváltás, vagyis a másiách elhozása."
[45]

A bűn elhatalmasodását a "végidőkre", azaz napjainkra egy messianisztikus programnak is fel lehet fogni, amit bizonyos polgári és hivatalos szervezetek, egyes kormányok és médiumok igazolhatóan a legjobb tudásuk szerint elő is segítettek világszerte, mintha utasításba kapták volna... A ma élő generációk közül ezt csak az nem látja, aki nem akarja... A Babiloni Talmud így ír ezekről az időkről:

"Ezt tanítják: Jehuda rabbi mondta: Abban a korban, amikor Dávid fia eljön, a gyülekezetek [a tudósok] kurvák házává lesznek, Galilea meg lesz semmisítve és Gabla (*Egyébként ismeretlen helységnév; néhány szövegben ez a mondat hiányzik) el fog (*bűnös nincs jó jelentése; egy párhuzamos hely (**Sot. Fol. 49b)) pusztulni; a határon lakók városról városra fognak vándorolni anélkül, hogy megszánnák őket; a tudósok bölcsessége el fog korcsosulni; a gonosztól irtózókat meg fogják vetni, a kor arculata egy kutyáéhoz (*ez azt jelenti, hogy a szemtelenség és a pimaszság fog uralkodni.) lesz hasonlóvá és az igazság el fog tünni, ez azt jelenti (*Ézsaiás 59,15) és ez így történt, hogy az igazság hiányzott, és aki elkerüli a gonoszt az őrült. - Mit jelent az, hogy ez így történt, hogy az igazság hiányzott? Rabh iskolájában azt mondták: Csordákra (*344) oszlanak és kivándorolnak. Mit jelent az: aki a gonosztól irtózik, az őrült? Šilas rabbi iskolájában magyarázzák: Aki a gonosztól irtózni fog, az az emberek számára őrültnek fog számítani." (saját fordítás)
(**Sot. Fol. 49b)
[46]

Hogy mit fog eredményezni az emberiség számára ez a messianisztikus megváltás, arra több utalás is található az Ószövetségben és a Talmudban is: Ézsaiás 60,1-5/11-12/15-16; 61,5-6/11-13; Mikeás 5,6-8; Zsoltárok 2,1-9; Synhedrin 98a; Érubin 43b; Jabmuth 24b; etc..

Felmerülhet a jogos kérdés, hogy köze lehet-e a betervezett "Új Világrendnek" az USA-ban, a Georgia állambeli Elbertonban felépített, gránitból készült 117 tonna súlyú és körülbelül 6 méter magas emlékműhöz ("Georgia Guidestones" [47])? Ez a jövendő világgal kapcsolatosan tartalmaz néhány instrukciót, nyolc nyelven (angol, arab, héber, hindu, kínai, orosz, spanyol, szuahéli) hirdetve azt: az emberiség létszámát 500 millió alatt kell tartani ("MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000 IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE") és egy közös nyelv alatt egyesíteni kell ("UNITE HUMANITY WITH A LIVING NEW LANGUAGE"). Megvalósulásának előfeltétele: legalább 7 milliárd ember pusztulása valamilyen módon...

Amennyiben mégse a 2022.08.12-i konstellációhoz kötődne a várt messianisztikus megváltás, abban az esetben egy 10 évvel későbbi dátum jöhet még szóba, amikor Immánuel már a 33. életévében fog járni:

2032.06.08. 03:32 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:17,8°/17,8°/27,5°/25,4°/26,8°Iker (9,7°)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)

2032 június 8-án a 135 évvel ezelőtt együttállt Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek ismét egybegyűlnek a zodiákusban, de most az Ikrek jegyében. Szinte biztosra vehető, hogy Pál gondolatai a zsidókhoz írt levelében ezzel kapcsolatosak:

"és mint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalnak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre." (A zsidókhoz írt levél) [1]

A következő fejezetben kerül sor a Názáreti Jézus személyéhez kötődő misztérium feltárására. Annak ismeretében már érthetőbbé fog mindenki számára válni Pálnak ez a magyarázata, ugyanis Jézus egy ilyen együttállás égisze alatt látta meg a napvilágot, ami számára a bűntelenséget kölcsönözte, ellenben kereszthalálakor a Schemhamphoras kozmikus forrásait felépítő égitestek egy T-keresztet alkottak a zodiákusban, amit a Neptunusz és Plútó planéták egy szabályos keresztre egészítettek ki. A bűntelen Jézus a kereszthalálakor "magára vette a világ bűneit", ezzel szemben az 1999.08.11-én, a legnegatívabb szellemi hatású kozmikus kereszt hatása alatt világra jött Immánuel a misztériumok szerint "leveti" magáról 2032.06.08-án a korábbi bűnt, így a bűn hordozása nélkül fog tudni megjelenni, amennyiben ez erre a napra lesz időzítve.

Az áv hónap 15-i dátumon kívül a Babiloni Talmudban felmerül még megváltás időpontjaként a Peszáh ünnep környéke, azaz niszán hónap (aminek első napja a "királyok újéve"), illetve a Szukott (Sátrak) ünnep, azaz tisri hónap, aminek első napja a "zsinagógai újév", Ros hásáná [48]. Peszáh és Szukott is egyaránt teliholdhoz vannak utalva. 2033-ban niszán 1-én (március 30-án) teljes napfogyatkozás, Peszáh-kor (niszán 15-én - április 14-én) teljes holdfogyatkozás, Szukott-kor (tisri 15-én - október 8-án) ismét teljes holdfogyatkozás lesz.

A korábbi izraeli egészségügyi miniszter, az ultraortodox Yaakov Litzman (1948 -) 2020. év április 8-ra, Peszáh ünnepére várta a Messiásuk, Immánuel fellépését [49].

A Jeruzsálemben élő Yekutiel Fish ortodox kabbalista rabbi 2020 tavaszán azt állította, hogy a koronavírus egy határozott jele a végérvényes megváltásnak [50]. Nagy hiba lenne kételkedni az észrevételében... Amennyiben igaza van, abban az esetben nagy valószínűséggel kizárható a COVID-19 pandémia természetes úton, spontán történt kialakulása, amit számos kutatási eredmény is alátámasztani látszik.

Az Indexen 2021.04.15-én "Laborszökevény lehet a koronavírus az amerikai hírszerzés szerint" cím [51] alatt megjelent cikk állítása szerint meglepő módon kizárólag csak két eshetőséget említ Avril Haines, az amerikai hírszerzés vezetője a koronavírus világjárvány létrejöttének okával kapcsolatosan: 1, a vírus természetes eredetű, ami állatról (leginkább denevér) terjedt át emberre; 2, egy laborbaleset következménye. Szerintem semmiképpen nem lehet egy harmadik lehetőséget se kizárni: 3, mesterségesen előállított és szándékosan szabadjára engedett vírus. Amennyiben az utóbbi lenne a helyes megoldás, abban az esetben fel kellene merüljön az a kérdés, hogy kiknek lehetett az érdeke, hogy ez Kínában és Iránban kezdje el a pályafutását?

Már egyértelmű hírek keringenek arra nézve, hogy a COVID-19 vírus mesterségesen lett előállítva és az szándékosan lett szabadjára engedve. Ezt látszik alátámasztani a 2021.06.20-án megjelent ezzel kapcsolatos hír [52] is, ami egy volt magasrangú kínai titkosszolgálati egyénnek, az USA-ba disszidált Dong Jingwei-nek feltételezett megadásaira bazíroz. E szerint Wuhan-ban biológiai fegyver gyanánt lett előállítva a COVID-19 vírus. Ez természetesen nem zárható ki, de az sem, hogy ugyanezt már több más országban is előállították. Ha valakik tudatosan és szándékosan egy világjárványt akartak valamilyen indíttatásból előidézni, azok biztosan nem saját országukban engedik szabadjára ezt a vírust (hiszen ez a józan ész ellen szólna), de egy olyan helyen, amire a közvélemény figyelmét és gyanúját rá lehet irányítani dezinformáció gyanánt.

Nem lehetetlen, hogy az ószövetségi beavatottak nem a Peszáh-hoz, Szukott-hoz, illetve az áv 15-hez fognak ragaszkodni, hanem az elkövetkező időszak egy kiemelkedő kozmikus eseményéhez kapcsolják majd az ószövetségi megváltást, ami nem közvetlenül a Schemhamphoras-sal kapcsolatos. Ebből a szempontból a 2020.10.16-i, 2021.02.11-i illetve a 2022.11.08-i napok érdemelnek fokozott figyelmet.

Az izraeli Nir Ben-Artzi kabbalista rabbi és zsidó misztikus 2020.07.21-én arról prédikált, hogy JHVH minden zsidót Izraelbe hív. Ezt azzal igyekszik megindokolni, hogy Amerika halott, Dél-Amerika, Észak-Amerika és az USA halott és nincs már ott mit tenniük a zsidóknak. Csak JHVH kontrollálja a világot és hívja a zsidókat Izraelbe. Az USA a zsidók számára halott, és nincsen remény, hogy ott méltón élhessenek, de ugyanez a helyzet Európában és a világ más területein. JHVH hozzákezdett egy súlyos ítélethez, hogy a zsidók Izraelbe vándoroljanak [53]. Kilenc évvel ezelőtt, 2011 februárjában Nir Ben-Artzi rabbi beszédében azt hangoztatta, hogy JHVH előkészíti a Messiás fellépését Izrael érdekében. Amerikában, Kínában, Európa különböző országaiban és Oroszországban tönkreteszi a gazdaságot JHVH, de Izraelt ez nem fogja érinteni és ott virágozni fog továbbra is a gazdaság, mert a világ zsidósága Izraelbe fog vándorolni [54].

Benjamin Netanjahu, akinek több rabbi elgondolása értelmében kellene majd átnyújtania Immánuel számára a kormánypálcát, a 2021 tavaszán történt iraeli választásokban alul maradt, ezért arra figyelmeztette ellenfeleit, hogy ő az "Isten kiválasztottja" [55]...

Az elkövetkező évezredek alatt még egyszer megismétlődik egy ugyanolyan teljes napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt kialakulása, mint ami 1999.08.11-én történt. A Jelenések könyve (amit nyugodtan nevezhetünk az ószövetségi messianisztikus elképzelések koronájának) szerint (20,7-14) ezer esztendő (helyesebben 1089 év!) múlva újra szabadjára lesz engedve egy rövid időre a gonosz, ami azonos lesz az "utolsó ítélettel", illetve a "holtak második feltámadásával", és ezzel véget ér a bibliai "ezeréves béke":

3088.08.09. 02:28 UT
Nap-Hold konjunkció:18°Oroszlán; -Uránusz oppozíció:18,4°Vízöntő; -Mars quadrat:25,3°Skorpió; -Szaturnusz oppozíció:20,6°Bika (7,3°)
(teljes napfogyatkozás!)

Image hosted by servimg.com
(Direkt fotó)Források:


[1] - http://www.parokia.hu/bible/
Protestáns új fordítású (revideált) Biblia


[2] - https://www.youtube.com/watch?v=EhRfu-nk2bA
Németh Sándor: Az igazi kereszténység tele van Isten erejével (2019.11.02. - szombati istentisztelet)
(2:33 - 2:49) "És nem egy erőtlen Jézust várunk vissza, hanem olyan Jézus Krisztust várunk vissza, amely föl van kenve Isten erejével, Istennek hatalmával, Istennek dicsőségével, ami a zsidók számára is elfogadható."

http://hamantaschen.blogspot.com/2007_05_01_archive.html
https://zsido.com/fejezetek/judaizmus-kontra-keresztenyseg/
https://zsido.com/fejezetek/maimonidesz-messias-szabalyai/
https://www.szombat.org/archivum/kipa-a-fejukon-es-jezus-az-ajkukon

http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás főrabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.
- A zsidók töbsége miért nem fogadj el Jézust Messiásnak? Pedig a próféciák is ráillenek Pl:Zsolt.22.15-19.,és még sok más. Köszönettel:István
Kedves István! A próféciák többnyire azért "illenek" Jézus történetére, mert utólag úgy írták le azt, például semmi nem szól arról, hogy Jézus lesz a megváltó neve, Immánuelről szól a próféta, de az nem a megváltóról szóló szöveg, s csak utókor nevezte el Jézust Immánuelnek. Számos úgynevezett prófétai hely a zsidó hagyomány szerint nem prófécia, így a Zsoltárok könyve szent, de nem prófétai szöveg. A 22. zsoltár említett része nem is a messiásról, hanem Istenről szól. A valódi, a messiási korról szóló bibliai (prófétai) szövegek viszont nem valósultak meg, pl. "Összetörik kardjaikat kapákká, dárdáikat vincellér késekké, nem emel egyik nemzet a másik ellen kardot, és nem tanulnak többé háborút" (Jesája könyve, 2. fejezet 4. vers). Ettől még persze a messiási korra vetített vágyaink és reményeink azonosak lehetnek. Üdvözlettel: R.T.

Tisztelt Olvasóm! Sajnálom, hogy levelét nem írta alá, így nem tudom megszólítani. A bibliai (ószövetségi) próféták nem szólnak a Messiás első vagy második eljöveteléröl, hanem a messiási kor eljöveteléről, amelyet Isten felkentje, a Messiás fémjelez majd. Mivel sajnálatos módon a világ és az ember mindmáig nem lett megváltva, jó értelemben nem változott meg, nem mondhatjuk, hogy eljött a próféták által ígért kor. Ez nem "merev elutasítás", hanem sajnálatos tény. Így aztán voltaképpen Önökkel együtt várjuk a Messiás (Ön szerint második?) eljövetelét. Ahogyan nálunk szokás mondani, "mielőbb, napjainkban, ámen".

HOLBERG, Ludwig (*Professor): Jüdische Geschichte von der unumschränkten Regierung der Makkabäer bis auf gegenwärtige Zeiten, Zweyter Theil (Altona und Flensburg, 1747)
(S. 669-673) Das X. Kapitel. Von dem großen jüdischen Concilio, welches im Jahr 1650 in Ungarn gehalten worden
(S. 670) Nachdem man lange darüber gerathschlaget hatte, so ward endlich der Schluß gemacht, daß der Meßias noch nicht gekommen sey, und daß die Sünden der Nation lediglich diese Verzögerung veranlasset. Hierauf untersuchte man, auf welche Art sich der Meßias offenbaren würde, und endlich setzte man diese drey Kennzeichen feste. 1, Er wird als ein König, und als ein großer Siegesfürst erscheinen, und die Nation von dem Joche der fremden Völker befreyen. 2, Er wird keine Veränderung in der Religion vornehmen, die von Mose gestiftet worden. 3, Er wird von einer Jungfrau gebohren werden, und diese Geburt von einer Jungfrau wird ein Merkmaahl seiner Person bey Fremden seyn.


[3] - NAGY-SZOMBATI KÁLDI, György: Szent Biblia (Nagy-Szombat, 1732)


[4] - JENNINGS, H.: Die Rosenkreuzer, ihre Gebräuche und Mysterien I. (Berlin, 1912)
(S. 142) Der ganze Gegenstand ist voll von Mysterien, ebenso wie die Wechselbeziehungen zwischen "Kreuz" und "Drache", die man unter den Insignien aller Glaubensbekenntnisse und in allen religiösen Bauten versteckt findet.


[5] - Metamorfózis - Ezotérikus Magazin (1999.IV. évf. 3. szám (15.)


[6] - GUNKEL, Hermann (*Professor): Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (Göttingen, 1895)
(S. 201) Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft, Gott die Macht und das Reich bekommen.


[7] - https://zsido.com/anglia-az-elso-vervad-es-a-rotschild-barok-hazaja/
Közzétéve: 2015. június 10.
Anglia: az első vérvád és a Rotschild bárók hazája
XVII. század közepe: Oliver Cromwell idejében a zsidók, ha nem is hivatalosan, de visszatérhetnek Angliába. Londonban ekkorra egy figyelemre méltó méretű marrano közösség telepedett le, melynek tagjai kiterjedt kereskedelmi tevékenységet folytattak a világ különböző tájain. Leszármazottaik a mai napig Angliában élnek.
1655: a dániai zsidó közösség vezetőjének (Menáse ben Jiszráel rabbi) kérése nyomán, és belső politikai csatározásoktól kísérve Cromwell hivatalosan is beengedi a zsidókat. Először csak kereskedők érkeztek, akik rövidebb, majd hosszabb időre telepedtek le, később utánuk mentek a családjaik is.

https://zsido.com/cromwell-oliver-hadvezer-aki-visszahivta-zsidokat-angliaba/
Közzétéve: 2016. december 21.
Cromwell Olivér - a hadvezér, aki visszahívta a zsidókat Angliába
Az 1655-ben, a Whitehall palotában tartott ülés során az angol parlament végül eltörölte a zsidók letelepedését tiltó törvényt. Cromwell havi járadékot ajánlott fel Menasse rabbinak és kérte, hogy telepedjen le Angliában. A rabbi azonban ekkor már beteg volt, és nem sokkal később otthonában, Amszterdamban hunyt el.

http://www.zsido.hu/vallas/eszmek.htm
Különös, de ez a mondat egy rabbi részéről hajdan elhangzott az angol parlamentben, és a hallgatóságot meggyőzve, lehetővé tette, hogy a zsidók visszatelepüljenek a brit birodalomba. Oroszlánszívű Richárd ugyanis még a 12. században kiűzte őket országából, s ez a rendelet hosszú évszázadokon át érvényben maradt. (Így például Shakespeare életében nem is láthatott zsidót, Shylock alakját csak fantázia alapján mintázhatta meg.) Végül egy amszterdami rabbi, Menáse ben Jiszraél (minden bizonnyal Spinoza mestere) kért kihallgatást Oliver Cromwelltől, aki nemcsak hajlandó volt fogadni őt, de lehetőséget adott neki, hogy 1655-ben, a londoni Parlamentben beszédet mondjon.


[8] - Theodor HERZLS Tagebücher 1895 - 1904, Zweiter Band (Berlin, 1923)
(S. 24) 3. September, Wien
Fasse ich den Baseler Kongreß in ein Wort zusammen
- das ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen
- so ist es dieses: in Basel habe ich den Judenstaat gegründet.
Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universelles Gelächter antworten.
Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in fünfzig wird es jeder einsehen.


[9] - COUDENHOVE-KALERGI, Richard Nikolaus: Praktischer Idealismus (Wien, Leipzig, 1925)
(S. 22-23) Inzucht - Kreuzung
Inzucht stärkt den Charakter, schwächt den Geist - Kreuzung schwächt den Charakter, stärkt den Geist. Wo Inzucht und Kreuzung unter glüchlichen Auspizien zusammentreffen, zeugen sie den höchsten Menschentypus, der stärksten Charakter mit mit schärfstem Geist verbindet. Wo unter unglücklichen Auspizien Inzucht und Mischung sich begegnen, schaffen sie Degenerationstypen mit schwachem Charakter, stumpfem Geist. Der Mensch der ferner Zukunft wird Mischling sein. Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten ersetzen.

COUDENHOVE-KALERGI, Richard Nikolaus: Pan-Europa (Wien 1923/1982)
(S. 119) Das größte Hindernis für ein Zustandekommen der Vereinigte Staaten von Europa bildet seit einem Jahrtausend die Rivalität zwischen den beiden volkreichsten Nationen Pan-Europas: Deutschland und Frankreich.
(S. 125) Frankreich muß sich entscheiden: entweder für eine großzügige Vernichtungspolitik gegen Deutschland - oder für eine großzügige Versöhnungspolitik. Alles andere wäre Dilettantismus.
(S. 166-167) Es muß eine klare Scheidung eintreten zwischen Pan-Europäern und Anti-Europäern, zwischen Freunden und Gegner der Föderation. Sobald die Pan-Europäer in allen Parlamenten des Erdteiles die Mehrheit erlangen, ist die Durchführung des Zusammenschlusses gesichert.
(S. 168) Das Zeichen, in dem sich die Pan-Europäer alle Staaten vereinigen werden, ist das Sonnenkreuz: das Rote Kreuz auf goldener Sonne, das Symbol der Humanität und der Vernunft. Diese Flage der Liebe und des Geistes soll einst von Portugal bis Polen wehen über einem einigen Weltreich des Friedens und der Freiheit!


[10] - http://www.zsido.hu/aktiv/rabbiv.php
Tegye föl bátran a zsidósággal kapcsolatos kérdéseit, problémáit, és Raj Tamás főrabbi ezen a nyilvános oldalon keresztül megválaszolja azt.
Tisztelt Á! Örülök, hogy egyetért véleményemmel. Ami az izraeli állapotokat illeti, alapvetően ott is ugyanez lenne a véleményem, de tudni kell, hogy Izraelben az állam és az egyház nincs szétválasztva, az országnak nincs is alkotmánya, mert úgy gondolják, - érthető okok alapján -, hogy a mózesi törvény (a Tóra) tölti be ezt a szerepet. Ezt a döntést ugyanis a hírers jeruzsálemi gyűlés időszámításunk előtt 445 őszén határozta el, s ezen igen nehéz lenne, s nem is biztos, hogy szabad-e egyáltalán változtatni. (Véleményem szerint nem szabad és nem is lehet.) (Valószínűleg hasonló helyzet adódna a Vatikán vagy jó néhány iszlám ország tekintetében.) Persze, merőben más a helyzet egy európai ország esetében. Szívélyes üdvözlettel: R.T.

GÜNZEL, Angelika (*Professor): Religionsgemeinschaften in Israel - Rechtliche Grundstrukturen des Verhältnisses von Staat und Religion (Tübingen, 2006) ISBN 3161487079
(S. 29) Argumentation gegen eine geschriebene, formelle Verfassung
Orthodox-jüdische Mitglieder der Knesset vertraten die Ansicht, dass eine Verfassung Israels auf der Tora und dem Talmud sowie insgesamt auf der Halacha basieren müsse (Die orthodox-jüdische Patei Agudat Jisrael hielt eine Verfassung für nicht erforderlich; die Verfassung Israels sei die Tora - vgl. Rackman, Israel`s Emergin Constitution 1948-1951; 1955, S. 46, 112, 126). Einer säkularen, von Menschen gemachten Verfassung, die eventuell nicht nur das Recht auf positive, sondern auch auf negative Religionsfreiheit festschrieb, wollten sie sich nicht unterwerfen.


[11] - Sonderdruck aus dem Jahrbuch der Forschungsloge Quatuor Coronati Nr. 32 -Bayreuth 1995: Das historische Schlüsseldokument - Richard Graf Coudenhove-Kalergi
(1894 -1972) als Freimaurer
(S. 8) Am 10. August 1949 trat in der Straßburger Universität das erste Europa-Parlament zusammen. Im Mittelpunkt stand Churchill.


[12] - https://www.timesofisrael.com/deputy-fm-to-require-foreign-dignitaries-to-visit-western-wall/
July 16, 2015, 8:27 pm
Deputy FM to require foreign dignitaries to visit Western Wall

https://www.israelnetz.com/politik-wirtschaft/politik/2015/07/17/hotovely-klagemauer-soll-teil-von-staatsbesuchen-sein/
17.07.2015 Hotovely: Klagemauer soll Teil von Staatsbesuchen sein Die Klagemauer soll in Zukunft zur offiziellen Reiseroute für Staatsgäste gehören.

https://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/331048
Av 1, 5775, 17/07/2015, 2:15
Leftist Journalist Blasts Hotovely Over Diplomats' Kotel Visits

https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4680732,00.html
Published: 07.17.15, 00:00
Deputy FM: Western Wall to become part of every official visit


[13] - http://www.haaretz.com/anger-after-bar-ilan-historian-suggests-blood-libels-based-in-fact-1.212510
11.02.2007 00:00 Updated: 1:51 AM
Anger After Bar-Ilan Historian Suggests Blood Libels Based in Fact

http://www.haaretz.com/news/bar-ilan-to-order-professor-to-explain-research-behind-blood-libel-book-1.212579
Feb 11, 2007 12:00 AM
Bar-Ilan to Order Professor to Explain Research Behind Blood Libel Book

http://www.haaretz.com/bar-ilan-professor-who-claimed-jews-used-christian-blood-in-passover-ceremonies-defends-his-book-i-will-fight-for-my-truth-even-if-i-am-crucified-1.212739
Feb 12, 2007 12:00 AM
Bar-Ilan Professor Who Claimed Jews Used Christian Blood in Passover Ceremonies Defends
His Book: 'I Will Fight for My Truth, Even if I Am Crucified'

http://www.haaretz.com/news/bar-ilan-turning-aside-pressure-to-fire-author-of-blood-libel-book-1.212871
Feb 13, 2007 12:00 AM
Bar-Ilan Turning Aside Pressure to Fire Author of Blood Libel Book


[14] - https://templeinstitute.org/about-us/#Research
The Temple Institute
ABOUT THE TEMPLE INSTITUTE
The major focus of the Institute is its efforts towards the beginning of the actual rebuilding of the Holy Temple. Towards this end, the Institute has begun to restore and construct the sacred vessels for the service of the Holy Temple. These vessels, which G-d commanded Israel to create, can be seen today at our exhibition in Jerusalem's Old City Jewish Quarter. They are made according to the exact specifications of the Bible, and have been constructed from the original source materials, such as gold, copper, silver and wood. These are authentic, accurate vessels, not merely replicas or models. All of these items are fit and ready for use in the service of the Holy Temple. Among the many items featured in the exhibition are musical instruments played by the Levitical choir, the golden crown of the High Priest, and gold and silver vessels used in the incense and sacrificial services. After many years of effort and toil, the Institute has completed the three most important and central vessels of the Divine service: the seven-branched candelabra, or Menorah, made of pure gold; the golden Incense Altar, and the golden Table of the Showbread. Other completed projects include the sacred uniform of the Kohen Gadol, the High Priest. This project was the culmination of years of study and research. The High Priest's Choshen (Breastplate), Ephod and the tzitz have been completed.All these and more can be seen at the Temple Institute Museum.

http://www.nai-israel.com/default.aspx?tabid=201&nid=2019
http://www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/14715/Default.aspx
Montag, 3. Dezember 2007 08:17:32
Tempelinstitut: Stirnblatt für Hohepriester fertig

https://israswiss.me/2014/10/01/100-000-dollar-fur-den-bau-des-dritten-tempels/
am Oktober 1, 2014
100.000 Dollar für den Bau des Dritten Tempels

http://www.israelheute.com/Nachrichten/Artikel/tabid/179/nid/27711/Default.aspx
Dienstag, 30. September 2014
Spenden aus aller Welt für den Bau des Dritten Tempels

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/132630
29/07/09 10:09
Temple Altar Construction Begins on Day of Destruction


[15] - https://www.hosiwien.at/archiv/chronik/
Homosexuelle Initiative Wien
Lesben- und Schwulenverband Österreich
Chronik
Die Forderung nach der "Homo-Ehe" wird in Österreich erstmals am 22. Februar 1988 erhoben, nämlich auf der 9. ordentlichen Generalversammlung der HOSI Wien.


[16] - https://www.youtube.com/watch?v=rHBiT6eJaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=pi8HzpBIDaY
https://www.youtube.com/watch?v=aSc4PeGpVl0
https://www.youtube.com/watch?v=U4GVtNIuw4k
https://www.youtube.com/watch?v=0NW0bye-pwQ
https://www.youtube.com/watch?v=9gwyvMd8CjY
https://www.youtube.com/watch?v=AXmXXjXvJkg
https://www.youtube.com/watch?v=xc83XXqCoDA
https://www.youtube.com/watch?v=x7Dt5WQSDR0
https://www.youtube.com/watch?v=X-GjkOIffwk
https://www.youtube.com/watch?v=YYUTRZjG7f4


[17] - GOLDSCHMIDT, Lazarus: Der Babylonische Talmud (Dritter Band)
(Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1996) ISBN 3633541063
Taánith IV,i-viii
Fol. 26b
(S. 730) R. Simón B. Gamliél sagte: Jisraél hatte keine fröhlicheren Festtage als den fünfzehnten Ab und den Versöhnungstag. A diesen pflegten die Töchter Jerusalems in geborgten weissen Gewändern auszugehen, um nicht die zu beschämen, die keine hatten, weshalb auch alle Gewänder eines Reinigungsbades benötigen. Die Mädchen Jisraéls zogen aus und tanzten in den Weingärten, indem sie dabei sangen: Jüngling, erhebe deine Augen und schaue, wen du dir wählest: richte deine Augen nicht auf Schönheit, richte deine Augen auf Familie (*10 - Pr. 31,39.). Trügerisch ist die Anmut, eitel die Schönheit; nur eine gottesfürchtige Frau, die ist zu loben. Ferner heisst es (*11 - Ib. V. 31.): gebet ihr von der Frucht ihrer Hände, in den Toren künden ihre Werke ihr Lob. Ebenso heisst es (*12 - Cant. 3,11) kommt heraus und schaut, Töchter Cijons, den König Selomo im Kranze, mit dem ihn seine Mutter bekränzt hat am Tage seiner Vermählung, am Tage seiner Herzensfreude. Am Tage seiner Vermählung, das ist die Gesetzgebung: am Tage seiner Herzensfreude, das ist die Erbauung des Tempels, den Bald, in unseren Tagen, erbaut werden möge.

Taánith IV,i-viii
Fol. 30b-31a
(S. 745-746) R. Simón B. Gamliél sagte: Jisraél hatte keine fröhlicheren Festtage als den fünfzehnten Ab und den Versöhnungstag.
Rabba b. Bar Hana erklärte im Namen R. Johanans: An diesem Tage hörte das Sterben der Wüsten[generation] (*94 - Der der Einzug in das Land vorenthalten war.) auf. Der Meister sagte nämlich: Solange die Wüsten[generation] noch nicht ausgestorben war, hatte Mose keine [göttliche] Unterredung, denn es heisst (*95 - Dt. 2,16,17.): und als alle kriegstüchtigen Männer ausgestorben waren, da redete der Herr mit mir: die Unterredung galt mir. Úla erklärte: An diesem Tage schaffte Hoseá, der Sohn Elas, die Wachen ab, die Jerobeám, der Sohn Nebats, auf die Wege gesetzt hatte, um die Jisraéliten von der Wallfahrt zurückzuhalten; er sagte, jeder mag gehen, wohin er wolle. R. Mathna erklärte: An diesem Tage wurden die Erschlagenen von Bitther (*96 - Cf. Git. Fol. 57a) zur Beerdigung freigegeben. R. Mathna sagte nämlich: An dem Tage, an dem die Erschlagenen von Bitther zur Beerdigung freigegeben wurden, ordnete man in Jabne [den Segen] ´Der Gute und Gütige´ an; der Gute: daß sie nicht verwesten, der Gütige: daß sie zur Beerdigung freigegeben wurden. Rabba und R. Joseph erklärten beide: An diesem Tage hörte das Holzfällen für den Altar auf. Es wird nämlich gelehrt: R. Eliézer der Große sagte: Vom fünfzehnten Ab an ist die Kraft der Sonne gebrochen; von da ab hörte man auf, Holz für das Altarfeuer zu fällen, weil es nicht mehr trocknet. R. Menasja sagte: Diesen nannte man ´Tag des Axtzerbrechens´. Wer von da ab hinzufügt (*97 - Sc. von der Nacht zum Tage u. sich mit der Tora befaßt.), dem wird [Leben] hinzugefügt, wer nicht hinzugefügt, der vergeht. - Was heißt ´vergeht´? R. Joseph erklärte: Den begräbt seine Mutter (*98 - Er stirbt vorzeitig.).
(S. 747) Die Mädchen Jisraéls zogen aus und tanzten in den Weingärten. Es wird gelehrt: Wer keine Frau hatte, ging da hin.
Úla Biráa sagte im namen R. Eleázars: Dereinst wird der Heilige, gepriesen sei er, im Édengarten einen Reigentanz für die Frommen veranstalten; er aber wird in ihrer Mitte sitzen, und ein jeder auf ihn mit dem Finger zeigen, denn es heißt (100 - Jes. 25,9): an jenem Tage wird man sprechen: Da ist unser Gott, von dem wir hofften, daß er uns helfen solle; das ist der Herr, auf den wir hofften! Laßt uns jubeln und fröhlich sein über seine Hilfe.

GOLDSCHMIDT, Lazarus: Der Babylonische Talmud (Achter Band)
(Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1996) ISBN 3633541063
Baba Bathra VIII, iii
Fol. 121a
(S. 317) Dort haben wir gelernt: R. Simón b. Gamliél sagte: Jisraél hatte keine fröhlicheren Feiertage als den fünfzehnten Ab und den Versöhnungstag. An diesen pflegten die Töchter Jerusalems in geborgten weißen Gewändern auszugehen, um nicht die zu beschämen, die keine hatten (*347 - Die jungen Leute gingen an diesen Tagen auf die Brautschau; vgl. ausführl. Tan. Fol. 26b.).

DRUCKER, Malka (*Rabbi): Women and Judaism (2009) ISBN 9780275991548
(Page 213) The Messias is likened to a groom, and the people of Israel are his bride. The Messiah comes to redeem Israel from her state of physical and spiritual exile. On the fifteenth of Av (Tu B`Av), the Messiah reveals himself and betroths Israel to him.

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/53680/jewish/15th-of-Av.htm
The 15th of Av: Love and Rebirth
The 15th of Av is undoubtedly a most mysterious day.
And the Talmud tells us that many years ago the "daughters of Jerusalem would go dance in the vineyards" on the 15th of Av, and "whoever did not have a wife would go there" to find himself a bride. And the Talmud considers this the greatest festival of the year, with Yom Kippur (!) a close second! Indeed, the 15th of Av cannot but be a mystery. As the "full moon" of the tragic month of Av, it is the festival of the future redemption, and thus a day whose essence, by definition, is unknowable to our unredeemed selves.

http://hagyomanyaink.blogspot.com/2009/07/av-15.html
Av 15
Nem is lehet más ez a nap, mint rejtély, hiszen ez a nap Av tragikus hónapjának "teliholdja", s mégis ez a Majdani Megváltás ünnepe. Megváltatlan lelkünk nem tudhatja, mikor lesz a Megváltás.

https://www.youtube.com/watch?v=wnoFdsIZLHg
ANAVA, Alon (*Rabbi): The 15th of Av - The secrets of the coming of Mashiach

https://www.youtube.com/watch?v=xkZ4f7Eq6Io
LUBAVICSI REBBE: Örvendezni áv hó 15-én

https://www.aish.com/sp/k/48955731.html
KAHN, Ari (*Rabbi): Mystical Roots of Tu B`Av
Tu B`Av, then, is a day which has the potential to rebuild the Temple. Unity of the community is a prerequisite for building the Temple.
The first day (9th of Av) will commemorate the coming of the Messiah. Then there will be Chol HaMoed (intermediate festival days), and on the seventh day (Tu B`Av) the Temple will be rebuilt.

https://www.israeltoday.co.il/read/tu-bav-not-the-israeli-valentines-day/
August 16, 2019
Tu B`Av comes around shortly after the 9th of Av, a day of mourning over the destroyed Temple, thus the day is clad in restoration and hope.
Yom Kippur - the day on which the second set of tablets were given to Moses on Mount Sinai, thus establishing the covenant - symbolizes the engagement, and Tu B`Av - the day that marks rebirth after the destruction of the Temple on the 9th of Av - celebrates the realization of marriage and the final redemption to come by the Messiah.


[18] - Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata (1998/4)
A II. Európai Szinódus
A munkadokumentum-tervezet ismertetése
(628-629. old.) Az újraegyesített Németországban tett apostoli látogatása során II. János Pál pápa Berlinben, 1996 június 23-án, vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor jelentette be az Európával foglalkozó különleges püspöki szinódus összehívását.
Csak az új evangelizálás, az Úrral való újabb találkozás élesztheti fel a reményt.
Lehetővé kell tenni, hogy a földrész nagy lelki erői mindenütt kibontakozhassanak, és megteremtsék a valódi vallási, társadalmi és gazdasági újjászületés korszakának feltételeit. Ez lesz az új evangelizálás gyümölcse.
Európa történelme, az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, az Úrral való találkozás felé halad. Reménységünk oka nem saját képességeinkbe vetett bizalom, hanem a feltámadt Krisztus ígérete!


[19] - https://zsido.com/fejezetek/chanuka-az-utcan-pro-es-contra/
4. Egység 37. - 1999. március
Chánuká az utcán: pro és contra
Szent lángok Budapesten
Magyarországon először lobbant fel köztéren a hanukagyertya lángja december 13-án. A fény ünnepének nyolc napja mindegyikén újabb és újabb gyertyákat gyújtanak Budapesten, a Nyugati téren.

https://zsido.com/fejezetek/az-unnep-a-kozosseg-madl-ferenc/
Magyarországon 1998. december 13-án lobbant fel először köztéren a Hanuka gyertya lángja. Hat éve, az ünnep napjaiban gyertyát gyújtanak a Nyugati téren az ünneplők, minden nap eggyel többet. (Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke)


[20] - http://www.schwulencity.de/indextime.html
1999
06. Mai "Hamburger Ehe": Hamburg öffnet die Standesämter für schwule und lesbische Paare. Auf Drängen der Hamburger Grünen (GAL) hatte die Bürgerschaft beschlossen, die "Hamburger Ehe" einzuführen. Rechte und Pflichten entstehen aus der Eintragung vorerst nicht, weil das in der Gesetzgebungskompetenz des Bundes liegt. Der Hamburger Vorstoß will daher auch ein Signal in Richtung Bundespolitik setzen. Am 6. Mai 1999 geben es sich die ersten Paare das Jawort. Im April 2000 kann Hamburgs Gleichstellungssenatorin Krista Sager (GAL/Grüne) bereits die hundertste Hamburger Ehe bekannt geben.

https://www.abendblatt.de/archiv/1999/article204583875/Hamburger-Ehe-Das-erste-Jawort.html
07.05.1999
SIEBEN HOMOSEXUELLE PAARE HEIRATETEN AUF DEM STANDESAMT EIMSBÜTTEL
Hamburger Ehe: Das erste Jawort


[21] - http://www.rz.uni-potsdam.de/pressmitt/2000/pm162_00.htm
162/00 vom 06.11.2000
Eröffnung des Abraham Geiger Kollegs Potsdam
Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbinern
1942 schlossen die Nationalsozialisten die Hochschule für die Wissenschaften des Judentums in Berlin: das Ende einer Ära, die mit Abraham Geiger ihren Anfang genommen hatte. 1836 hatte dieser die Gründung einer jüdischen-theologischen Fakultät gefordert, um sich im Geist akademischer Freiheit der jüdischen Tradition zu widmen. 1854 wurde - mit Zacharias Frankel als Rektor - das Jüdisch-Theologische Seminar in Breslau geschaffen, 1872 entstand unter Geiger die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums, die spätere "Hochschule", in Berlin. 57 Jahre, nachdem die Lichter ausgegangen waren, wurde am 11. August 1999 durch die Gründung des Abraham Geiger Kollegs ein neuer Anfang gemacht: denn ohne Rabbinerinnen und Rabbiner gibt es keine Zukunft jüdischen Lebens auf dem europäischen Kontinent. In der Synthese akademischer Lehre und praktischer Vorbereitung auf das geistliche Amt hat am 12. November 2000 das erste Rabbinerseminar Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg seine Heimat in Potsdam: 200 Jahre nach Entstehen des liberalen Judentums in Deutschland.


[22] - Dozulé-Botschaft Christi, Einzig und endgültig - Das Glorreiche Kreuz - Zeichen des Menschensohnes (1984) ISBN 2-7233-0263-6
(S. 10) Dieses Kreuz beherrscht die Welt, und die Welt ahnt nichts, oder sie kennt es nicht, oder sie vergißt es. Und doch ist es ihre einzige Hoffnung.
(S. 12) Sage dem Priester, daß das Glorreiche Kreuz, das an diesem Ort errichtet werden soll, Jerusalem gleichen soll.


[23] - https://www.kimizion.org/rab1.html


[24] - https://www.kimizion.org/st5760.html
https://www.kimizion.org/5760/zaw60.html
DAS ZENTRUM FÜR JÜDISCHE STUDIEN IN ISRAEL
18. Adar-2 5760 (25.März.2000)
Das Wort zum Papstbesuch
Rabbiner Moscheh ben Maimon ("Maimonides"), einer der größten jüdischen Weisen aller Zeiten, erklärte in seinen Ausführungen über das Ende des Christentums, daß die Christen eines Tages von ihren Überzeugungen ablassen und erkennen werden, wie sie von ihren Vorvätern und ihren Propheten belogen wurden:
"Und wenn dann wirklich König Maschiach erstehen wird, erfolgreich, erhöht und erhaben, werden sie alle sofort umkehren und wissen, daß sie nur Lügen von ihren Vätern ererbten, und ihre Propheten und Vorväter sie in die Irre leiteten,"


[25] - http://templemountfaithful.org/s5760.htm
http://templemountfaithful.org/newsletters/5760-2000.pdf
Pesach 5760 (2000 C.E.) Sacrifice and Pilgrimage to the Temple Mount
Pesach Sacrifice
We did not perform the Pesach sacrifice this year on the Temple Mount due to opposition from the Israeli authorities. They were afraid the Arabs would riot; they preferred to close the gates of the Temple Mount. This was done despite the fact that so many Israelis have a deep desire to see the sacrifice done on the Mount.
Because of the government's opposition, we decided, as in the past, to offer the sacrifice on the Hill of Hananiah.
On 19 April at 9:30 AM, we brought a young goat from Judea and sacrificed it according to the Word of G-d in the Torah. The only difference was that we did not perform it on an altar; this can only be done on the Temple Mount. (Please read Exodus 12).


[26] - https://www.origo.hu/nagyvilag/20030722peresz.html
2003. 07. 22., 19:07
Peresz: Jeruzsálem legyen világfőváros
Simon Peresz, az izraeli ellenzék vezére azt javasolta, hogy Jeruzsálemet nyilvánítsák "a világ fővárosává". Az erről szóló jelentést a Maariv című izraeli napilap írta meg kedden, de Peresz egyik tanácsadója is megerősítette.

http://www.epa.oszk.hu/00800/00804/00282/40273.html
VII. évfolyam, 30. szám, 2003. július 25
Jeruzsálem legyen világfőváros
Simon Peresz, volt izraeli miniszterelnök a héten ismét felvetette korábbi elképzelését, miszerint Jeruzsálemet nyilvánítsák "a világ fővárosává". Az erről szóló jelentést a Maariv című izraeli napilap írta meg, de Peresz egyik tanácsadója is megerősítette.
Peresz orosz politikusokkal folytatott találkozóján fejtette ki javaslatát. Elképzelése szerint a "világfőváros" koncepció mindenekelőtt jelképes értelmű: az ENSZ főtitkára lenne Jeruzsálem főpolgármestere, és ő nevezné ki a város két részét igazgató zsidó, illetve arab alpolgármestert.


[27] - https://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200705/messias_vita
2007. 05. 25. (XI/21)
Messiás-vita
A csodarabbi titkos pünkösdi hagyatéka
Kaduri azt állította, hogy 2003-ban személyesen találkozott a már most Izraelben élő messiással, és közeli rokonainak a következőket mondta el róla: "Nem mondja magáról, hogy »én vagyok a Messiás, adjátok át nekem a vezetést«, sokkal inkább a nép fogja rávenni arra, hogy vezesse őket, miután bizonyos jelek meggyőzik őket arról, hogy ő a Messiás." Kaduri rabbi halála előtt azt is kifejtette, hogy a Messiás közeli eljövetele "megmenti Jeruzsálemet az iszlámtól és a kereszténységtől, amelyek el akarják venni a várost a zsidó nemzettől - de ez nem fog nekik sikerülni, és egymás ellen fognak harcolni". Kaduri eme utolsó állítása nyomán egyes keresztény kritikusai felvetették, vajon nem egy "hamis Krisztusról" beszélt-e a rabbi, akinek eljövetele megelőzi majd Jézus Krisztus visszajövetelét. "Sok jó ember számára nehéz megérteni a Messiás személyét" - írta Kaduri. Nem sokkal az után, hogy a rabbi 2003 novemberében találkozott az általa leírt messiással, többször is közelgő katasztrófákra figyelmeztette a világot. 2005 szeptemberében Jeruzsálemben, utolsó szemináriumán a világ összes zsidójához intézett felhívást: térjenek vissza Izraelbe, hogy megmeneküljenek a Földre beköszöntő katasztrófáktól, és felépítsék a jeruzsálemi templomot. Két évvel korábban azt állította, hogy "a Messiás már Izraelben van, és mindaz, amiben az emberek biztosak, hogy nem történik meg, megtörténhet, és mindaz, aminek a megtörténtében biztosak, csalódást okozhat. De a legvégén békesség lesz a Földön". A néhai lubavicsi rabbi, Menachem Schneerson 1990-ben azt mondta Kadurinak, hogy meg fogja érni a Messiás eljövetelét.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/97471
Published: 01/29/06, 1:46 PM
Over 300,000 at Funeral of World´s Senior Kabbalist Rabbi
The rabbi´s closest followers say that Rabbi Kaduri told them he met the Messiah on Cheshvan 9, 5764 (Nov. 4, 2003). He reportedly said that the Messiah is not promoting himself, and that a study of his [Rabbi Kaduri´s] words in recent months would provide hints of his identity.
"He is not saying, ´I am the Mashiach, give me the leadership.´ Rather the nation is pushing him to lead them, after they find [in my words] signs showing that he has the status of Mashiach." So said Rabbi Kaduri to one of his close relatives.
Rabbi Kaduri was also quoted of late as saying that the imminent arrival of the Mashiach will "save Jerusalem from Islam and Christianity that wish to take Jerusalem from the Jewish Nation - but they will not succeed, and they will fight each other."


[28] - http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/70349
Published: 01/20/05, 9:19 AM / Last Update: 10/13/04, 5:23 PM
Sanhedrin Launched In Tiberias
A unique ceremony - probably only the second of its kind in the past 1,600 years - is taking place in Tiberias today: The launching of a Sanhedrin, the highest Jewish-legal tribunal in the Land of Israel.
The Sanhedrin, a religious assembly that convened in one of the Holy Temple chambers in Jerusalem, comprised 71 sages and existed during the Tannaitic period, from several decades before the Common Era until roughly 425 C.E. Details of today´s ceremony are still sketchy, but the organizers´ announced their intention to convene 71 rabbis who have received special rabbinic ordination as specified by Maimonides.
An attempt to reconvene the Sanhedrin was made several centuries ago in Tzfat. The body in fact ordained such greats as Rabbi Yosef Karo, the author of the classic Jewish Law code Shulhan Arukh. However, the opposition of other leading rabbis soon forced the end of the endeavor.


[29] - https://zsido.com/fejezetek/milyen-lesz-a-zsido-messias/
https://zsido.com/fejezetek/milyen-lesz-a-zsido-messias-2/


[30] - http://www.zsido.com/cikkek/a_szentelyre_keszulve_vagjak_az_aldozati_baranyt_jeruzsalemben/10/478 (már nem lehet elérni)
2008-04-20
A Szentélyre készülve vágják az áldozati bárányt Jeruzsálemben
A II. Szentély pusztulását követően a megszünt állatáldozatok helyét az ima vette át. Bár az állatáldozat ma is tiltott, az elmúlt napokban 200 férfi előtt rekonstruálták a Siratófal közelében, a Porat Joszéf Jesiva udvarában a peszach-i áldozati bárány nyilvános rituális vágását.
A Templom-hegyi csoport a Messiás közeli eljövetelében és a III. Templom felépülésében bízva már készül arra az időre, amikor a Mórija-hegyen felépülő Templom oltárán a Peszach ünnepén ismét bárányokat áldoznak majd.


[31] - ALBERTINI, Francesca Yardenit (*Professor): Die Konzeption des Messias bei Maimonides und die frühmittelalterliche islamische Philosophie (Berlin, 2009) ISBN 9783110206364
(S. 18) Die Darstellung von Christentum und Islam, die im Iggeret Teman erhalten sind, können meines Erachtens nicht von der Interpretation der monotheistischen Religionen getrennt werden, die man in der zwischen 1170 und 1180 geschriebenen Mishneh Torah findet:
"Wenn der wahre König Messias erscheinen und erfolgreich gewesen, verherrlicht und erhoben sein wird, werden sie [Muslime und Christen] unverzüglich widerrufen und erkennen, dass sie von ihren Vätern nichts als Lügen geerbt, dass ihre Propheten und Vorfahren sie irregeführt haben." (Moses Maimonides, The Book of Judges, übersetzt aus dem Hebräischen von Abraham M. Herschmann, New Haven 1949, S. xxiii_xxiv)
(S. 20) "All diese Angelegenheiten, die Jesus von Nazaret und den Ismailiten Muhammad betreffen, der nach ihm kam, dienten nur dazu, den Weg für den König Messias zu ebnen, die ganze Welt darauf vorzubereiten, Gott im Einklang zu verehren" ("All these matters relating to Jesus of Nazareth and the Ishmaelite Muhammad who came after him, only served to clear the way for King Messiah, to prepare the whole world to worship God with one accord." - Übersetzung von F. Y. A.)

FISHER, Eugene J. (*Professor): Visions of the Other - Jewish and Christian Theologians Assess the Dialogue (Mahwah, New Jersey, 1994) ISBN 0809134772
(Page 68) Judaism Encounters Christianity Anew - Rabbi David Hartman

FRYMER-KENSKY, Tikva (*Professor); NOVAK, David (*Professor); SIGNER, Michael; SANDMEL, David (*Professor - Rabbi): Christianity in Jewish Terms (Boulder, Colorado, 2000) ISBN 0813337801
(Page 273)

JOSPE, Raphael; MADSEN, Truman G. (*Professor); WARD, Seth: Covenant and Chosenness in Judaism and Mormonism (Denver, 2001) ISBN 0838639275
(Page 153-154)

KELLNER, Menachem: Maimonides on Judaism and the Jewish People (Albany, New York, 1991) ISBN 0791406911
(Page 38) All these matters relating to Jesus of Nazareth and the Ishmaelite (Mohammed) who came after him, only served to clear the way for King Messiah, to prepare the whole world to worship God with one accord, as it written For then will I turn to the peoples a pure language, that they all call upon the name of the Lord to serve Him with one consent (Zeph. 3:9).
But when the true King Messiah will appear and succeed, be exalted and lifted up, they will forthwith recant and realize that they have inherited nothing but lies from their fathers, that their prophets and forbears led them astray.

SAPERSTEIN, Marc (*Rabbi Professor): Essential Papers on Messianic Movements and Personalities in Jewish History (New York, 1992) ISBN 0814779425
(Page 508) All these matters relating to Jesus of Nazareth and the Ishmaelites who came after him, only served to clear the way for King Messiah, to prepare the whole world to worship God with one accord, as it is written For then will I turn to the peoples a pure language, that they may all call upon the name of the Lord to serve Him with one consent (Zeph. 3:9).
But when the true King Messiah will appear and succeed, be exalted and lifted up, they will forthwith recant and realize that they have inherited naught but lies from their fathers, that their prophets and forbears led them astray.


[32] - II. JÁNOS PÁL: Átlépni a remény küszöbén (Kaposvár, 1994) ISBN 963782295X


[33] - https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
11 March 2020
WHO Director-General´s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.


[34] - a, - https://www.centerforhealthsecurity.org/event201
Event 201

b, - https://www.centerforhealthsecurity.org/news/center-news/2020-01-24-Statement-of-Clarification-Event201.html
Statement about nCoV and our pandemic exercise

c, - https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html
Public-private cooperation for pandemic preparedness and response

d, - https://kenfm.de/wurde-die-corona-krise-geplant-von-paul-schreyer/
Wurde die Corona-Krise geplant?


[35] - https://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf
AGENDA 21
Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung
Rio de Janeiro, Juni 1992


[36] - https://www.israelheute.com/erfahren/der-rabbi-und-die-neue-weltordnung/
13. Oktober 2020
Der Rabbi und die neue Weltordnung

https://www.youtube.com/watch?v=8U6xV4OFxhQ&feature=youtu.be
15.09.2020
New World Order/Neue Weltordnung - Rabbi Amnon Yitzchak liest UN Dokument.


[37] - http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/17700
15/10/2015 09:45
Islam Plans to Destroy Israel by 2022

https://www.nzz.ch/international/besuch-in-gaza-kopie-von-kopie-von-stillhalten-fuer-die-vernichtung-israels-ld.151040
14.03.2017, 11.00 Uhr
Stillhalten für die Vernichtung Israels


[38] - https://www.news.de/panorama/855657227/weltuntergang-2022-wiederkehr-von-jesus-nach-sternenexplosion/1/
17.01.2017, 12.24 Uhr
Weltuntergang 2022: Rabbi sicher: 2022 beginnt das Ende der Menschheit

https://www.israelheute.com/erfahren/rabbiner-seht-die-zeichen-der-messias-wird-kommen/
14. Februar 2020
Rabbiner: Seht die Zeichen, der Messias wird kommen!

https://www.israel365news.com/145395/israels-top-rabbi-im-currently-in-discussions-with-the-messiah-himself/
February 18, 2020
Israel´s Top Rabbi: "I´m Currently in Discussions With the Messiah Himself"

https://www.israelheute.com/erfahren/israelischer-rabbiner-erzaehlt-von-treffen-mit-dem-messias/
20. Februar 2020
Israelischer Rabbiner erzählt von treffen mit dem Messias


[39] - GOLDSCHMIDT, Lazarus: Der Babylonische Talmud (Neunter Band)
(Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1996) ISBN 3633541063
Synhedrin XI,i,ii
Fol. 97b
(S. 67)


[40] - https://zsido.com/fejezetek/maimonidesz-a-birak-konyve-a-kiralyok-torvenyei-a-messias-torvenyei/
Maimonidész: A Bírák könyve, A királyok törvényei, A Messiás törvényei
12. fejezet/2. §


[41] - http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Great_Reset_AM21_German.pdf
The Great Reset: Ein einzigartiger Zwillingsgipfel zu Beginn des Jahres 2021
•"The Great Reset", oder auf Deutsch "Der Grosse Neustart", wird das Thema eines einzigartigen Zwillingsgipfels im Januar 2021 sein, der vom Weltwirtschaftsforum einberufen wird.
•Die Ankündigung des "Grossen Neustartes" wird heute um 14:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit während eines virtuellen Treffens von S.K.H. dem Prinzen von Wales und Klaus Schwab gemacht und kann hierverfolgt werden.
Genf, Schweiz, 3. Juni 2020-"The Great Reset", oder auf Deutsch "Der Grosse Neustart", wird das Thema eines einzigartigen Zwillingsgipfels im Januar 2021 sein, der vom Weltwirtschaftsforum einberufen wird.

https://www.weforum.org/great-reset
The Great Reset

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jun/03/pandemic-is-chance-to-reset-global-economy-says-prince-charles
Wed 3 Jun 2020 18.40 BST
Pandemic is chance to reset global economy, says Prince Charles

https://www.bbc.com/news/55017002
22 November 2020
The coronavirus pandemic `Great Reset` theory and a false vaccine claim debunked

https://www.youtube.com/watch?v=2_ceJBGa3mk
28.12.2020
BOGÁR, László (*közgazdász professzor): A Nagy Reszet, avagy a Világ Újraindítása
(16:08 - 19:10) "Van azonban egy teljesen kézenfekvő megoldás erre a kérdésre, hogy ha túlfut egy bizonyos szinten, hogy ha az elitek ugyan az ellenőrzést afölött a rendszer fölött már nem tudják visszaszerezni, de megpróbálják visszabontani a komplexitást, tehát hogy ha egy alacsonyabb komplexitási szintre viszik vissza a rendszert, ott visszaszerezhetik az uralmat felette. Nagy valószínűséggel ez az egyetlen megoldás ilyen helyzetekben, amikor a globális elit észleli azt, hogy kifutott a kezéből a világ , túl komplex már ahhoz, hogy ő képes legyen ezt ellenőrizni, akkor vissza kell bontani a komplexitást legalább arra a szintre, vagy hát lehetőség szerint még hátrébb annak érdekében, hogy újra viszzaszerezzék felette az ellenőrzést. Ebből a szempontból például az a legfőbb összeesküvés-elmélet, amit tulajdonítanak nekünk, micsoda hülyeség, hülyeség is meg gazemberség is, hogy feltételezzük, hogy a világ urai számára az emberiség nagy része teljesen felesleges és indokolatlanul létezik. Pedig ebből a szempontból is teljesen logikus, hogy ha egyszer nem tudják uralni ezt a rendszert, akkor vissza kell bontani a komplexitásból és ennek legkézenfekvőbb módja a mennyiségi visszabontás. Tehát nyilván egy 8 milliárdos az emberiség, egy 800 milliós emberiség, pláne mondjuk egy 80 millió főből álló emberiség az értelemszerűen egy sokkal kevésbé komplex rendszer lesz, - most hadd ne menjünk a részletekbe ezzel kapcsolatban -, tehát sokkal nagyobb valószínűséggel lehet felette az uralmat, az ellenőrzést visszaszerezni. Tehát logikailag is hibátlan az a feltételezés, hogy a világ urai ha egyszer mindenképpen rákényszerülnek arra, hogy a világ komplexitását csökkentsék, mert nem tudják uralni, ők hozták létre, de nem tudják uralni, kifut a kezükből, túl komplex ahhoz, hogy uralni tudják, tehát a totál káosz és a teljes összeomlás várható és ezért a világ urai egy programozott káosz előidézésével próbálják visszabontani, mennyiségileg is és minőségileg is alacsonyabb szintre visszavinni a világot. Kérdés persze, hogy lehetséges-e ez? De ha ebből a szempontból szemléljük az utóbbi öt év nagy világtémáit, a migrációt, a klímát és a ..., és most a vírust, akkor elég logikus az a feltételezés, hogy ezek mind kiváló eszközök arra, hogy a világot vissza lehessen bontani, a világ komplexitását jelentős mértékben csökkenteni lehessen."
(20:30 - 20:45) "Tehát nem kell ahhoz különösebb összeseküvés-elmélet, hogy feltételezzük, hogy a világ urai ezekkel az eszközökkel, mint amilyen például a migráció, a klíma és a vírus, a komplexitás visszabontást próbálják elérni."


[42] - https://zsido.com/fejezetek/megvaltas/
Megváltás
A végső megváltás hasonló módon fog bekövetkezni, mint az egyiptomi szolgaságból való megváltás és a kivonulás. Miképpen elküldte az Örökkévaló Mózest, hogy élére álljon az Egyiptomból való szabadulásnak, ugyanúgy fogja a Messiás az egész világot a végső megváltásba vezetni.

https://zsido.com/fejezetek/messias-kozepkori-zsido-filozofia-fenyeben/
A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében
(10) Az Egyiptomból történt Kivonulás a messiási kor végső Megváltásának modellje és biztosítéka. A Midrás gyakorta használja az egyiptomi Kivonulás és Izrael jövendő Megváltása közötti párhuzamot.

https://zsido.com/amit-kell-mar-egyiptomban-tegyuk-meg-halasztas-nelkul/
https://www.youtube.com/watch?v=dxau67EW4jI
14.03.2021
Amit kell, már Egyiptomban tegyük meg, halasztás nélkül! - Oberlander Báruch


[43] - https://zsido.com/fejezetek/milyen-lesz-a-zsido-messias-2/
Aryeh Kaplan rabbi: Milyen lesz a zsidó Messiás?


[44] - http://www.zsido.hu/vallas/messias.htm
https://www.szombat.org/archivum/raj-tamas-messias-hitunkrol-1352774032
Raj Tamás: Messiás-hitünkről


[45] - https://zsido.com/a-vegso-megvaltas/
Közzétéve: 2020. október 26.
A végső megváltás


[46] - GOLDSCHMIDT, Lazarus: Der Babylonische Talmud (Neunter Band)
(Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1996) ISBN 3633541063
Synhedrin XI,i,ii
Fol. 97a
(S. 64) Es wird gelehrt: R. Jehuda sagte: Im Zeitalter, in dem der Sohn Davids kommen wird, wird das Versammlungshaus [der Gelehrten] zum Hurenhause werden, Galiläa wird zerstört und Gabla (*Sonst unbekannter Ortsname; in manchen Texten fehlt dieser Satz überhaupt) verwüstet (*יאשם gibt keinen guten Sinn; eine Paralellstelle (Sot. Fol. 49b) hat ישום) werden; die Grenzbewohner werden von Stadt zu Stadt wandern, ohne daß man sich ihrer erbarmen wird; die Weisheit der Gelehrten wird entarten, die Sündenscheuen werden verachtet sein, das Gesicht des Zeitalters wird den Gesichte eines Hundes (*Dh. die Frechheit und Unverschämheit werden vorherrschen.) gleichen und die Wahrheit wird vermißt werden, denn es heißt (*Jes. 59,15.) und so kam es, daß die Wahrheit wird vermißt ward, und wer Böses meidet, ist wahnsinnig. - Was heißt: und so kam es , daß die Wahrheit vermißt ward? In der Schule Rabhs erklärten sie: Sie wird sich in Herden (*Das W. נעדרת wird als Derivatum von עדר , Herde erklärt.) teilen und auswandern. Was heißt: wer Böses meindet, ist wahnsinnig? In der Schule R. Šilas erklärten sie: Wer Böses meiden wird, wird bei den Menschen als wahnsinnig gelten.

GOLDSCHMIDT, Lazarus: Der Babylonische Talmud (Sechster Band)
(Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1996) ISBN 3633541063
Sota IX,xiv,xv
Fol. 49b
(S. 183) An den Fusspuren der Messias (*Dh. zur Zeit seiner Ankunft.) wird Frechheit wachsen und Achtung schwinden (*יאמיר wohl v. aram. אמר abspenstig werden; eine Paralellstelle hat יעות verkümmern, verderben.). Der Weinstock wird sseine Früchte geben, doch wird der Wein teuer sein. Die Regierung wird sich in Häresie verwandeln, eine Zurechtweisung wird es nicht geben, und das Versammlungshaus wird zum Hurenhause werden. Galiläa wird zerstört werden, Gablan verwüstet, und die Grenzbewohner werden von Stadt zu Stadt wandern, ohne Mitleid zu finden. Die Weisheit der Gelehrten wird entarten, die Sündenscheuen verachtet, und die Wahrheit wird vermisst werden. Knaben werden Greise beschämen und Greise werden von Knaben aufstehen; der Sohn wird den Vater besudeln, die Tochter gegen ihre Mutter sich auflehnen, und gegen ihre Schwiegermutter die Schwiegertochter; die Feinde eines Menschen werden seine Hausgenossen sein. Das Gesicht des Zeitalters wird dem Gesichte eines Hundes gleichen, und der Sohn wird sich vor seinem Vater nicht schämen. Auf wen anders sollten wir uns verlassen, als auf unseren Vater im Himmel!?


[47] - https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
Georgia Guidestones


[48] - GOLDSCHMIDT, Lazarus: Der Babylonische Talmud (Dritter Band)
(Frankfurt am Main, Jüdischer Verlag im Suhrkamp Verlag, 1996) ISBN 3633541063
Roš Hašana I,i
Fol. 10b - 11a
(S. 553) Es wird gelehrt: R. Eliézer sagte: Im Tišri ist die Welt erschaffen worden, im Tišri wurden die Erzväter geboren und im Tišri starben sie. Am Pesah wurde Jiçhaq geboren, am Neujahrfeste wurde Sara , Rahel und Hanna bedacht, am Neujahrfest verließ Joseph das Gefängnis, am Neujahrfeste hörte der Frondienst unserer Väter in Miçrajim auf, im Nisan wurden sie erlöst und im Tišri wurden sie dereinst erlöst werden. R. Jehošuá sagte: Im Nisan ist die Welt erschaffen worden, im Nisan wurden die Erzväter geboren und im Nisan starben sie. Am Pesah wurde Jiçhaq geboren, am Neujahrfeste wurde Sara , Rahel und Hanna bedacht, am Neujahrfest verließ Joseph das Gefängnis, am Neujahrfeste hörte der Frondienst unserer Väter in Miçrajim auf, im Nisan wurden sie erlöst und im Nisan werden sie dereinst erlöst werden.


[49] - https://www.israelheute.com/erfahren/gesundheitsminister-der-messias-wird-zu-passah-erscheinen/
31. März 2020
"Der Messias wird zu Passah erscheinen"
Israelischer Gesundheitsminister: "Ich bin sicher, dass der Messias am Passahfest kommen und uns retten wird, so wie Gott uns während des Exodus gerettet hat".

https://www.israelheute.com/erfahren/rabbi-befahl-dem-israelischen-gesundheitsminister-zurueckzutreten/
3. Mai 2020
Rabbi befahl dem israelischen Gesundheitsminister, zurückzutreten
Ist Israel ein religiöser Staat wie der Iran oder ein säkularer demokratischer Staat wie die Staaten in Europa?
Dies wurde in diesem Monat erneut deutlich, als der ultraorthodoxe Politiker, der seit zehn Jahren als israelischer Gesundheitsminister tätig ist, Berichten zufolge von seinem persönlichen Rabbiner zum Rücktritt aufgefordert wurde.


[50] - https://www.israel365news.com/148862/corona-is-beginning-of-gog-and-magog-war-unless-we-repent-says-rabbi/
Apr 20, 2020
by Adam Eliyahu Berkowitz
Corona is Beginning of Gog and Magog War: Unless we Repent says Rabbi
A mystic rabbi discovered hints in the Book of Leviticus that describe the coronavirus as well as the year of its arrival. Comparing it to the final plague in Egypt which killed the Egyptians yet freed the Jews.
Rabbi Yekutiel Fish, a Torah scholar with a Hebrew-language blog called Sod HaChashmal, has been writing for several months that the coronavirus is a powerful sign of the final redemption.
The rabbi noted that in the Zohar, the basis of Jewish mysticism, the disease that struck the firstborn came from the divine emanation called כחו (keter, crown).
"This is another hint since the word ‘corona’ literally means ‘a crown’," Rabbi Fish noted. "The plague of the firstborn had a dual nature. It brought a horrific disaster onto the Egyptians but brought freedom to the Jews."
Rabbi Fish noted that the current pandemic also has a dual nature.
"Such a thing, a plague that struck the entire world, every single house, that can only be a sign of geula (final redemption)," Rabbi Fish stated emphatically. "The midrash (homiletic teachings) states specifically that the War of Gog and Magog will begin with an epidemic."
"If the world acknowledges God´s kinship, then it will end there. If it doesn´t, well, there were ten plagues in Egypt."


[51] - https://index.hu/kulfold/2021/04/15/laborszokeveny-lehet-a-koronavirus-az-amerikai-hirszerzes-szerint/
2021.04.15. 07:57
Az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának szerdai meghallgatásán Haines hangsúlyozta, hogy igaz, egyelőre nem tudják megállapítani, pontosan hol, mikor és hogyan terjedt át emberre a koronavírus, de erre vonatkozóan két teóriát tartanak elképzelhetőnek:
1, a vírus természetes úton fejlődött ki, és ugrott át állatról emberre,
2, egy laborbaleset következményeként tört ki a világjárvány.


[52] - https://haolam.de/artikel/Welt/45618/Chinesischer-berlufer-enthllt-die-Ursprnge-von-COVID19.html
Sonntag, 20 Juni 2021
Chinesischer Überläufer enthüllt die Ursprünge von COVID-19
Die konservative Nachrichtenseite Red State berichtete, dass der hochrangige chinesische Überläufer den Chefs des US-Geheimdienstes sagte, dass im Virologielabor in Wuhan Forschungen zur biologischen Kriegsführung durchgeführt würden und dass das Virus dort anscheinend absichtlich hergestellt wurde, und sagte, dass die medizinischen Forscher der US-Armee dies bestätigt hätten Informationen des Überläufers.


[53] - https://www.youtube.com/watch?v=jgXr3fjDX88&feature=youtu.be
29 Tammuz 5780 21.07.2020
Rabbi Nir Ben Artzi: "Jews God is calling out to you"
Rabbi Nir Ben-Artzi: "God calls all Jews in the Diaspora to immigratento Eretz Israel"
(0:38-0:50) America is dead! South America, North America, and the U.S. - dead! There is nothing for the Jews to do there Dead. There is nothing.
(3:09-3:45) Only God controls this world. And God calls you to, to the Jews in the U.S., "Come to Israel!" The U.S. is dead for the Jews. There is absolutely no hope that the Jews in the U.S. will live with dignity. There is none, none, none! Also in Europe and in any other place in the world. Because God has entered into heavy judgement and has begun to apply pressure - strong, strong, strong [pressure] in order to scrape the Jews from the whole world and bring them to Israel.

https://www.israelheute.com/erfahren/rabbiner-der-name-des-messias-wird-bald-enthuellt-werden/
18. November 2020
Rabbiner: Der Name des Messias wird bald enthüllt werden
Einer der berühmtesten Rabbiner Israels sagte in einer Videopredigt, die letzte Woche auf YouTube veröffentlicht wurde, dass der Name des Messias bald enthüllt werden wird.


[54] - https://www.youtube.com/watch?v=G-BHx8SIVZ8
A must watch for every Jew/Rav Nir Ben Artzi
(1:10-1:35) God is preparing a way for the revelation of Mashiach Everything for the benefit of the people of Israel. God is breaking everything down, in America, China, in different places in Europe in the Soviet Union, Russia, God is destroying the economy. In the Land of Israel - real estate, house building - Will continue and prosper without stopping. Prices will not go down, because all the Jews in the world will come to Israel.

https://www.israelheute.com/erfahren/wenn-amerika-untergeht-wird-israel-die-neue-supermacht/
19. Januar 2021
Wenn Amerika untergeht, wird Israel die neue Supermacht?
Rabbi Shmuel Eliyahu, Israels orthodoxer Oberrabbiner von Safed und Mitglied des Rabbinatsrates der Nation, sagt voraus, dass wir den Beginn des Endes von Amerika als Supermacht erleben. Dies ebne den Weg für Israel, seinen Platz in der Führung der Zivilisation einzunehmen.

https://zsido.com/fejezetek/milyen-lesz-a-zsido-messias/
Milyen lesz a zsidó messiás?
A nagy orosz álijá után nincs kizárva, hogy az amerikai zsidók helyzete is elég kényelmetlenné válik, s ez őket is kivándorlásra készteti, hiszen egyre jobban tönkremennek a nagyvárosok, amelyekben a zsidók többsége él és dolgozik. Ilyen módon különösebb csinnadratta nélkül megtörténhet a szétszóratásban élők egybegyűjtése.


[55] - https://www.israelheute.com/erfahren/netanjahu-erinnert-rivalen-dass-er-gottes-auserwaehlter-ist/
13. Juni 2021
Netanjahu erinnert Rivalen, dass er "Gottes Auserwählter" ist

https://www.israelheute.com/erfahren/netanjahu-kaempft-nicht-dagegen-an-nennt-mich-eure-hoheit/
15. Juni 2021
Netanjahu: Wehrt euch nicht. Nennt mich ‘Eure Hoheit’!
Am Sonntag, kurz bevor die neue Regierung vereidigt wurde, spielte Netanjahu auf diese Gefühle an und erinnerte die Israelis daran, dass einer der bedeutendsten Weisen des Judentums der Neuzeit ihn als Gottes auserwählten Führer Israels bezeichnet hatte.
Ist König Bibi am Ende, oder werden wir sehen, wie er den Thron in kurzer Zeit zurückerobert?